Sportvereniging S.V. SPARTA Niedorp
 
 

Bij deze nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op VRIJDAG 05 april 2002. In het Dorpshuis te Nieuwe Niedorp
Aanvang: 20.00 uur.


AGENDA:
   1   Opening
   2   Notulen jaarvergadering 19 april 2001
   3   Mededelingen en ingekomen stukken
   4   Jaarverslag afdeling gymnastiek
   5   Jaarverslag afdeling jazz
   6   Jaarverslag afdeling badminton
   7   Verslag en verkiezing kascommissie
   8   Financieel verslag
   9   Begroting:
         - verhoging contributie gymnastiek
   10 Bestuursaftreding:
         - Linda Oosterink
         - vacature voor functie coördinator Jazzgym
   11 RondvraagS
   12 Sluiting

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notulen jaarvergadering 19 april 2001.

Aanwezige bestuursleden gymnastiek: Jan Muys, Linda Tensen, Marja de Snaijer, Henk v.d.Kommer, Marian Schrijver,
Aanwezige bestuursleden badminton: Jaap Jan van Essen, Marcel Groot, Dick Korsten
Aanwezige Leid(st)ers: Colette van Galen
Aanwezige Leden: Annamiek Vonk, Gerrie van den Kommer, Betty Smit, Jan Vinke, Cor de Rooy, Martien Selhorst.
Afbericht van: Petra Borst-Koorn, Linda Oosterink, Ali Vinke, Hester Goet

1. Opening
Jan Muys opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een korte terugblik, op het seizoen 2000.
Het gymnastiekjaar is goed verlopen. Er hebben geen lastige urenwisselingen plaatsgevonden.
Ook de Jazzafdeling floreert. Bij de afdeling badminton zijn we zeer actief, en deze draait ook goed.

2. Notulen jaarvergadering 06-04-2000

De notulen van 06-04-2000 zijn samengesteld door Petra Borst-Koorn. Na wijziging goedgekeurd.
Wijziging: De leiding op de woensdag badminton jeugd is in handen van Mark van Essen en Nico Groot.
Alex van Essen vervalt. Petra hartelijk bedankt voor het samenstellen de notulen.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

- De hyacintendames Gerrie v.d Kommer & Annamiek Vonk worden heel erg bedankt voor hun
extra inzet. Op wasdag hebben zij gezamenlijk de overgebleven bollen alsnog verkocht.
- Oud papier opbrengst was weer hoger.

4. Jaarverslag afdeling gymnastiek.
Geen op en aanmerkingen. Jan bedankt Petra voor het samenstellen van het Jaarverslag 2000

5. Jaarverslag afdeling Jazz.
De groepen draaien naar volledige tevredenheid. Zie verslag.

6. Jaarverslag afdeling badminton.
Het jaarverslag is samengesteld door Marcel Groot en hier zijn geen op of aanmerkingen op.
Bestuurswisseling: Hester Goet wordt vervangen door Dick Korsten. Hij zal de wedstrijdzaken op zich gaan nemen. Nico Groot heeft als trainer zijn functie neergelegd, maar zal wel blijven spelen bij SV Sparta.
Aanvulling: Uitslag Clubcompetitie 2000/2001: 1. Mark van Essen 2. Nico Groot
Jan bedankt Marcel voor het samenstellen van het Jaarverslag.

7. Verslag en verkiezing kascommissie.

De kas is gecontroleerd en goed bevonden door Gerie Koning en Martien Selhorst.
Martien Selhorst blijft in de kascommissie en Connie Sprangers komt erbij.

8. Financieel verslag.

Het financieel verslag is samengesteld en uitgedeeld door Marja die een toelichting geeft op de resultatenrekening, balans en begroting.

9. Begroting.

De begroting komt uit op een negatief saldo, dit is helaas het vierde jaar en wij zijn genoodzaakt de contributie te verhogen. Jeugdleden jazz verhoging van f 12,50 Volwassenen gymnastiek verhoging van f 12,50
Keurgym verhoging van € 10,-- Met de overgang op de Euro zullen de contributie bedragen worden afgerond.
Jan bedankt Marja voor het samenstellen van het financieel verslag en de begroting.

10. Bestuursverkiezing.

Marian Schrijver en Linda Oosterink worden verwelkomt in het bestuur.

11. Rondvraag.

Colette van Galen: "Hoe zit het met het materiaal in gymzaal de Snip"
Martin Selhorst: "Doet SV Sparta mee aan de sponsorfietstocht van de Rabobank?"
Dick Korsten: " Is een oliebollenactie een idee voor SV Sparta"?

12. Sluiting. Voorzitter Jan Muijs sluit de vergadering om 22.20 uur

SAMENSTELLING BESTUUR PER 01-01-2002

Voorzitter                Jan Muys
Penningmeester        Marja de Snaijer
Secretariaat             Linda Tensen gymnastiek / jazz
                               Marcel Groot badminton
Ledenadministratie   Petra Borst-Koorn
Leden                      Henk van de Kommer gymnastiek
                                Marian Schrijver gymnastiek
                                Linda Oosterink jazz
                                JaapJan van Essen badminton

LEIDING SEIZOEN 2001/2002 LEIDING TIJDEN

Maandag Gymnastiek dames Dorien Sijbenga 13.00-14.00
Maandag jongensgym Colette van Galen 17.00-18.00
Maandag Keurploeg Colette van Galen 18.00-19.30
Maandag Dames trimmen Colette van Galen 19.30-21.00
Dinsdag Jazzgym jeugd José de Jong 17.00-20.00
Dinsdag Jazzgym volwassenen José de Jong 20.00-21.00
Woensdag Badminton Jeugd Mark van Essen 19.00-20.00
Woensdag Badminton Volwassenen Wim Knaap 20.00-22.00
Woensdag Gymnastiek meisjes Colette van Galen 16.00-20.00
Donderdag Gymnastiek meisjes Colette van Galen 16.00-20.00

LEDENAANTAL
 
  01-01-1999 01-01-2000 01-01-2001 01-01-2002
Gym jeugd 159 114 121 107
Gym volwassenen 57 45 50 50
Gym keurploeg meisjes       11
Jazz jeugd 5 29 54 41
Jazz volwassenen 9 10 11 11
Badminton kinderen 5 4 11 10
Badminton jeugd 8 15 15 21
Badminton volwassenen 64 66 79 80
         
Totaal aantal leden 307 283 341 331

Contributie per jaar

Onderdeel                                     SPARTA contributie     BONDS contributie

GYM jeugd tot 16 jaar                 46 euro                             11,70
GYM volwassenen                       69 euro                             17,10
JAZZ jeugd tot 16 jaar                 50 euro                             11,70
JAZZ volwassenen                       73 euro                             17,10
BADMINTON kind tot 12 jaar    46 euro                             14,34 euro
BADMINTON jeugd tot 18 jaar  46 euro                             14,34 euro
BADMINTON volwassenen        68 euro                             18,85 euro

DONATEURS

In 2001 zijn er 143 donateurkaarten geïnd.

HYACINTENAKTIE 16-12-2001

Aantal bollen verkocht 1400

OUDPAPIER

Iedere laatste donderdag van de maand wordt in Winkel oud papier opgehaald. Aantal kilos in 2001:
 
Januari 13420 kg Mei  16400 kg  September  11800 kg
Februari  11320 kg Juni  11760 kg Oktober  12740 kg
Maart 16660 kg Juli  9360 kg November 14680 kg
April  12900 kg Augustus 16500 kg December 11520 kg

GYMNASTIEK VERSLAG

In januari en februari 2001 waren er geen bijzondere activiteiten.
Op 31 maart 2001 was de 2de competitiewedstrijd voor de keurmeisjes.
De uitslag van deze wedstrijd zag er als volgt uit:
Categorie: instap nivo 8: Marloes Otjes 4de Monique Schmersel  ?
Categorie: pupillen 1 nivo 7: Britt v/d Berg 31.35 4de Nicole Ros 30.00 7de
                                               Jasmijn Kooij  29.65 10de Monica Tijm 26.90 16de Tessa Schrijver  afwezig
Categorie: pupillen 2 nivo 6: Carolien de Visser  28.65 14de Marloes v/d Eng 27.90 16de
Categorie: jeugd nivo 5: Wendy Schrijver 32.35 16de Claudia Tijm 31.60 21ste RoosKlaver  30.85 24ste
De uitslag van het gemiddelde over 2 wedstrijden was als volgt:
Nicole Ros 4de Britt van de Berg 6de Jasmijn Kooij 10de Monica Tijm 20ste
Tessa Schrijver 28ste Carolien de Visser 9de Marloes v/d Eng 19de Wendy Schrijver 17de
Claudia Tijm 28ste Roos Klaver 32ste

De uitslag van Marloes Otjes en Monique Schmersel ontbreken helaas.
Jammer genoeg werd Nicole net 4de en was er voor haar geen medaille. Ondanks het geheel nieuwe en moeilijke oefenstofsysteem hebben alle meiden het geweldig gedaan.

Op 7 april 2001 waren de recreatieve springwedstrijden. Deze werd georganiseerd door S.V Sparta in de 'Niedorphal''. SV Sparta deed weer met veel ploegjes mee. Iedereen had het geweldig gedaan en alle ploegen kregen dan ook een diploma met een gouden stempel. Als extra beloning kreeg iedereen nog drinken en wat lekkers.`De gehele dag verliep vlot en was goed georganiseerd.

Twee weken later op zondag 22 april 2001 werden de onderlinge wedstrijden van Sparta gehouden. De dag begon met demonstratie van de kleuters, waar ontzettend veel kijkers bij aanwezig waren. Daarna was het de beurt aan alle gymmeisjes en jongens. De jazzafdeling vulde steeds de pauze in d.m.v. een dansdemonstratie. Intussen had de telcommissie de tijd om alle behaalde cijfers op te tellen en alle diploma's in te vullen, om na de demonstratie over te gaan tot de prijsuitreiking.
Het eind van het seizoen was in zicht. In de laatste lesweken hebben we veel buiten gegymd op verzoek van de kinderen. Met het damesconditietrainingsuur ben ik in de laatste week gaan fietsen naar Wieringerwaard. Daar hebben wij 'Het Polderhuis' bezocht. Wat nu nog gebruikt word als trouwzaal en museum (daarvoor heeft het nog vele andere functies gehad, bv. politiebureau). Natuurlijk hoorde hier koffie met gebak en veel gezelligheid bij.
Op maandag 20 augustus was de zomervakantie weer voorbij en begonnen alle leden en ook ik weer met frisse moed.
Helaas hadden wel 3 meisjes besloten om te stoppen met het keurturnen, dit waren Claudia Tijm, Jasmijn Kooij en Monique Schmersel.
Kelly Boogaart, Ruby Eelsink, Natascha Koerts en Jilian Reisner zijn de nieuwe keurleden. Ik hoop dat ze met veel plezier lang lid zullen blijven van de keurploeg.
In september hebben 5 Sparta dames (Gerrie v/d Kommer, Annemiek Vonk, Thea Kroeze, Thea van Galen en Ans v/d Lee) meegedaan aan de Rabobank sponsorfietstocht. Hier hebben zij fl.250,- gulden mee verdiend voor de vereniging. Ik mocht hier 30 blitse springtouwen voor aanschaffen.
In oktober stond de SV Sparta Doe dag op het programma. Een altijd zeer druk bezochte dag, zo ook dit jaar weer. José met een groep jazzmeisjes presenteerde een leuke openingsdans. Waarop een warming-up op muziek volgde. Hierna was er de vrijheid om spelletjes te doen, te badmintonnen of lekker gek te doen op het springkussen. Alle kinderen hebben naar mijn idee weer genoten voor 10.
Op 17 november waren er weer springwedstrijden, ook deze keer georganiseerd door SV Sparta in de 'Niedorphal'. De juryleden waren dit keer aanzienlijk strenger wat resulteerde in maar 1 gouden bekroning en wel 8 zilveren bekroningen.

Rest mij alleen nog te zeggen dat de afdeling keurturnen in december nieuwe turnpakjes gekregen hebben, welke door de vereniging zijn aangeschaft. De pakjes worden per jaar gehuurd door de turnsters.

Tot zover het jaarverslag van de afdeling gymnastiek.     Colette.

KEURPLOEG MEISJES

Gestart met het nieuwe systeem "LOS "(landelijk oefenstof systeem).
Iedereen heeft dezelfde oefeningen of dezelfde eisen waar zij aan moeten voldoen.
Dit seizoen hebben er drie ploegjes meegedaan aan de wedstrijden.
Mini-meisjes E-lijn: Jasmijn Kooy, Marloes v.d. Eng, Carolien de Visser, Tessa Schrijver. Einduitslag 6e plaats
Mini-meisjes E-lijn: Monica Tijm, Nicole Ros, Marloes Otjes Einduitslag 5e plaats
Turnsters E-lijn: Claudia Tijm, Roos Klaver, Pascal Bood, Wendy Schrijver Einduitslag 6e plaats
Bij de individuele toestelkampioenschappen op 27 mei 2000 heeft Tessa Schrijver de 4e plaats behaald op de brug.

Uitslag ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 25-06-2001

Groep A 1e Doreen Vries 27.9 2e Eline Klare 27.4 3e Silvia Bark 26.7
Groep B 1e Nadine de Leeuw 29.1 2e Ruby Eelsing 28.0 3e Roos Laan 27.0
Groep C 1e Lilian Doodeman 26.3 2e Jorien Smak 25.7 3e Melany Kloet 25.5
Groep D 1e Natascha Koerts 28.7 2e Kelly Boogaart 28.4 3e Laura Hauwert 28.0
Groep E 1e Izeta Mujezinovic 31.1 2e Manon Meijerink 29.3 3e Lisa Meijer 29.2
Groep F 1e Lisanne Smit 29.0 2e Judith Laijen & 3e Kelly Steemers &
Kim Doodeman 28.8 Rochelle de Leeuw 28.7
Groep G 1e Lisa Bakker 27.6 2e Amber de Best 27.0 3e Kim Spaansen 26.6
Groep H 1e Justin de Koning 47.4 2e Corné de Moel 46.2 3e Sander Smit 43.6
Groep I 1e Yolanda Keezer 28.3 2e Surayah de Visser 28.1 3e Anne Judith Dral 28.0
Groep J 1e Julie Brand 29.2 2e Judith Spaansen 28.4 3e Marleen van Raalte 28.3
Keur 1 1e Marloes van de Eng 29.6 2e Carolien de Visser 28.5
Keur 2 1e Nicole Ros 30.4 2e Britt van de Berg 29.4 3e Jasmijn Kooij 29.0
Keur 3 1e Roos Klaver 31.0 2e Wendy Schrijver 30.7 3e Claudia Tijm 29.9

De Recreatieve Springwedstrijden 17 11-2001

Georganiseerd door SV Sparta i.s.m. het Rayon in de Niedorphal te Winkel. Uitslag:

Meisjes 6-9 jaar 80 punten Zilver: Lianne Borst, Maartje Alkemade, Isabel van der Steen, Silvia Bark, Kelly Boogaart.
Meisjes 6-9 jaar 81 punten Zilver: Robin Grosz, Martijn Kerklaan, Jesse Koersveld, Lotte Dirkmaat,
                                                         Sabrina Boogaart, Natasja Schmersel, Ilona Groen
Meisjes 6-9 jaar 98 punten Zilver: Brechtje de Bruin, Karianne Bethlem, Eline Klare, Iris Beers, Sonja Koeten,
                                                         Bregje Hinke, Leticia Munster, Doreen Vries, Ruby Eelsing
Meisjes 6-9 jaar 101 punten Zilver: Hannah Hinke, Jane Heins, Lilian Doodeman, Kim Spaansen, Margo Bakker,
                                                          Kim Doodeman
 Meisjes 6-9 jaar 104 punten Zilver: Jessie Joosten, Carolien Wevers, Corné de Moel, Justin de Koning, Judith Laijen,
                                                          Sanne Oord, Lisa Meijer, Monique Schmersel, Manon Meijerink
Meisjes 6-9 jaar 101 punten Zilver: Madelon Kooy, Melany Kloet, Lisanne Smit, Esmée Ruiter, Agnes Mabanga bube,
                                                          Albertine Mabangabube, Iris Klaver,Jilian Reisner, Natascha Koerts, JasmijnKooy
Keur 9-12 jaar 142 punten Goud:   Carolien de Visser, Marloes v.d. Eng, Monica Tijm, Marloes Otjes,
                                                          Britt v.d.Berg, Tessa Schrijver, Roos Klaver, Wendy Schrijver
Meisjes 12-15 jaar 98 punten Zilver: Pascale Zwemmer, Anne-Judith Dral, Shirley Heins, Yolanda Keezer,
                                                          Judith Spaansen, Julie Brand

JAZZGYM VERSLAG

Beginnende vanaf de laatste jaarvergadering. Op zaterdag 14-04-' 01 kwamen alle jeugdleden bij elkaar voor een extra repetitie voor de demonstratie tijdens de onderlinge gym wedstrijden van SV Sparta. Op zondag 22-04-' 01 was dan het optreden van de jeugd tussen de onderlinge wedstrijden door.
Op 29-06-'01 sloten we het dansseizoen af met openlessen voor de ouders en belangstellenden. Op deze manier krijgen de ouders en belangstellenden de gelegenheid te kijken naar een gewone les. Iedere groep sloot de les af met een ingestudeerde dans.
Start van het nieuwe seizoen op 28-08-'01 met gelukkig alle lessen weer op de dinsdag. Dit maal voor het gehele jaar.
Op 20-10-'01 deden we uiteraard weer mee met de SV Sparta Doe Dag. Ditmaal met een heuse SV Sparta promotiedans ter opening van dit jaarlijks terugkerende evenement.  Op 27-11-'01 wachtte ons een smakelijke verrassing van Sint Nicolaas, en tot slot sloten we dit jaar ook weer af met een open les voor de ouders, waarmee we aan het eind van de avond nog even gezellig nazaten onder het genot van een kopje koffie. José

JAARVERSLAG AFDELING BADMINTON

Ook dit jaar stond de afdeling badminton weer bol van de activiteiten.
Aansluitend op het jaarverslag 2000/2001 hebben de volgende activiteiten plaats gevonden;

April 2001: Op 11 april een goed geslaagd paastoernooi met mooie paasprijsjes.
Op 25 april werd het kind-oudertoernooi gehouden, de belangstelling was overweldigend ,maar liefst 29 koppels kwamen in de strijd. Verdeeld over 2 groepen werd er, om en om, fanatiek gespeeld. We konden weer nieuwe talenten ontdekken. Even na acht uur kon Mark de uitslag bekend maken. In de prijzen vielen de winnaars, Marijke Mensen en Jan Horsting die maar liefst 64 punten bij elkaar sprokkelden. De aanmoedigingsprijs was voor Sylvia en Anouque. Alle kinderen tenslotte werden getrakteerd op een ijsje bij Joop.

Mei : Op 2 mei startten we het tweede bedrijventoernooi met maar liefst 9 teams, te weten Vomar, Wiedijk, Jan Hoebe Glazenier, Rob Engel Timmerwerken, Schilder Ed van Mechelen , de Polder de Carrousel, Formule Kozijnen en Camping 73. Gespeeld werd in poules van 3, elk team met vier heren en twee dames. Het was dit jaar Rob Engel die een jaar op de wisseltrofee mocht passen. De finale was op 30 mei en tevens onze laatste speelavond van het seizoen.

1 Juni : gaan het 1e team met supporters naar Almere waar we de landelijke kampioenswedstrijden spelen voor de 4e klasse, we bereiken uiteindelijk op 2 juni een mooie 3e plaats.

29 Augustus : De eerste speelavond van het nieuwe seizoen. De competitieteams zijn ingedeeld en vol goede moed zou met de training worden begonnen. Echter de aangestelde trainer, Rob Leedekerken, kwam niet opdagen en was ook onbereikbaar. Na veel moeite lukte het Wim Knaap uit Hoorn bereid te vinden ons dit seizoen uit de brand te helpen. Van deze C-trainer is veel geleerd.

September : De competitie gaat de 15e van start met zeven teams.
Het 1ste team speelt landelijk, de andere teams in het district N.H.N.

Team samenstelling:

1e team 4e kl. Landelijk: Mark van Essen Rob Groot Ali Vinke Jacqueline van de Berg
2e team overgangsklasse: Alex van Essen, Edward v. Mechelen, Anne Kemeling, Karin Schrijver
3e team 2e klasse: NicoGroot, Dick Korsten, Peter Beemsterboer, Jan Willem Boone,
Mylan Beck, Marja v.d.Donk, Marja Korsten
4e team 4e klasse: Martien Selhorst, Erik Kleisterlee, Rick Vinke, Claire Korsten, Ilse Kemeling, Hester Goet
5e team 4e klasse: Jos Witte, Wilco Hermsen, Lars Engel, Marijke Wittenberg, Mascha Tabben, Simone de Pauw
6e team jeugd B2: Jeroen Wever, Sebastiaan van t Voort, Thomas de Vreeze, Marijke Mensen, Mariska Hauwert
7e team jeugd C: Jim Kaan, Kelvin de Vreeze, Maikel Hoogstraten, Lianne Kaan, Marieke Wit, Suzanne v.d.Hulst, Ilona Wever

28 November: Het Sinterklaastoernooi voor de jeugd, iedereen kreeg een letter mee naar huis.

19 December: Het bekende kersttoernooi. Steeds meer leden met kerstmuts en andere attributen. De verrassing van de avond was dat de Kerstman in hoogsteigen persoon ook aanwezig was en ons de hele avond voorzag van lekkernijen. Uiteindelijk was er voor iedereen een prijsje.
Jan Vinke en JaapJan van Essen behaalden het diploma Competitie begeleider
We hadden een gesprek met Harry Lumi, deze B trainer is actief bij o.a.Zeemacht, en kwamen tot de afspraak dat hij bij ons komt trainen per september 2002.

Januari 2002 : JaapJan van Essen heeft in de bestuursvergadering van 8 januari Hester Goet bedankt voor de prima wijze waarop zij haar taak uitvoerde en overhandigd haar bloemen en een cadeaubon. Hester maakte 7 jaar deel uit van het bestuur als competitieleider en heeft inmiddels deze taak per september 2000 overgedragen aan Dick Korsten.
19 januari de laatste competitiewedstrijd. Op 30 januari was de laatste training van Wim Knaap, waarin met een 15 tal spelers de shuttle-run test werd gedaan. Edward van Mechelen had de beste conditie, goede tweede was Theo Meijerink.

De eindstanden:

Team 1 is met 8 punten laatste geworden en helaas verliest SV Sparta een positie in de landelijke competitie. Het 1e speelt volgend seizoen hoofdklasse.
Team 2 is met 23 punten verdienstelijk 2e geworden en gaat ook hoofdklasse spelen.
Team 3 is met 21 punten ook mooi 2e geworden en blijft in de 2e klasse.
Team 4 is met het maximale aantal van 24 punten kampioen geworden en promoveert naar de 3e klasse.
Team 5 heeft met 9 punten de derde plaats veroverd.
Jeugdteam 6 scoorde 4 punten,de 6e plaats, en gaat bij de senioren spelen.(coach Gré Wever)
Jeugdteam 7 ook met 4 punten op de 6e plaats. (coach Klaas Kaan)

Clubkampioenschappen

De Clubkampioenschappen zijn op de woensdagen van 30 jan.t/m de finales op 27 feb. gehouden. Gespeeld werd in poules, waarna halve- en finales. Alle kampioenen keerden met een beker of prijs huiswaarts. Voor elk deelnemend jeugdlid was er een herinneringsstandaardje.
Ali Vinke veroverde de wissel beker door voor de derde keer op rij te winnen. Enkele wedstrijden om de 3e en 4e plaats moeten nog worden gespeeld.

Uitslag:
 
  KAMPIOEN: 2e plaats 3e plaats 4e plaats
Runners Up Rick Groenen Bono de Visser Chiel Schilder Evelien Kaandorp
Meisjes B Marieke Wit Sylvia de Maayer Ilona Wever Myrthe Hubner
Meisjes A Suzanne v.d.Hulst Marijke Mensen Mariska Houwert Lianne Kaan
Jongens B Nils Hubner Jim Kaan ¾ Maikel Hoogstraten ¾ Rick Smit
Jongens A Sebastiaan v.t.Voort Thomas de Vreeze Jeroen Wever Michel Jochems
Dames dubbel Marjolein Wiersema

Yvonne Schrijver

Menda v.d.Vorst

Mary Brinks

¾ Els Bierman

Stefanie Jacobs

¾ Aukje Haven

Alie v.Essen

Heren Dubbel Cees Ploeger

Tjarko v.d.Brink

Jan Vinke

Cor de Rooij

¾ Rolf Wevers 

Theo Mijerink

¾ Jeroen v.Nijen

Johan Wit

Mix dubbel Cor de Rooij

Marjolein Wiersema

Jan Vinke

Stefanie Jacobs

¾ Rob Engel

MarijkeWittenb. 

¾ Kees Schrijver

Yvonne Schrijver

Dames enkel Ali Vinke Anne Kemeling ¾ Karin Schrijver ¾ Marja Korsten
Heren Enkel Mark van Essen Alex van Essen ¾ Nico Groot ¾ Dick Korsten

6 Februari : De start van 2 herenteams in de recreantencompetitie, indeling:
Team1 : Jan Vinke Rob Engel Cor de Rooij Cor Bosch Herman Vinke
Team 2 : Theo Meijerink Rolf Wevers Samuel Pater Gerrit de Heer Klaas Kaan
Het is jammer dat de herenteams in dezelfde poule spelen.

3 Maart: Spelers van ons nemen deel aan het Scagha toernooi van Polisport; onze damesdubbel Marja Korsten en Marja v.d.Donk worden 2e. Nico Groot blesseert zich helaas in de eerste single, ook Dick Korsten kan niet in de finales doordringen.

Algemeen: Natuurlijk zijn er het hele seizoen regelmatig "kluts"avonden gehouden, om de saamhorigheid in de club te bevorderen. Het is momenteel zo druk op de afdeling dat we een ledenstop hebben voor zowel de jeugd als de senioren. We bedanken Formule Kozijnen (Jan Vinke) voor het beschikbaar stellen van mooie T-shirts. Doordat onze secretaris Marcel Groot al bijna het hele seizoen voor zijn werk in Portugal zit, is onze website helaas niet meer actueel , de eerste klus voor Marcel als hij eind maart terugkomt .

Vooruitblik : We zijn momenteel druk bezig met de voorbereiding van het 17e vrienden-toernooi op 24 maart , het Paastoernooi op 27 maart , het kind-oudertoernooi op 24 april en het bedrijventoernooi met vermoedelijk 6 teams vanaf 1 mei.
Helaas hebben wat dames te kennen gegeven te willen stoppen met competitiespelen , zodat we vermoedelijk de competitie in gaan met 7 teams; 5 seniorenteams, 1 herenteam en 1 jeugdteam. Over de definitieve teamindelingen voor volgend seizoen moeten we het zeer binnenkort eens worden. September a.s. bestaat de afdeling badminton 25 jaar , de feestcommissie bereid e.e.a.voor om dit met de vereniging op gepaste wijze te vieren.

Tot slot iedereen bedankt die zich dit seizoen voor SV Sparta Badminton heeft ingezet en we gaan er met zn allen voor.

JaapJan van Essen.

SPONSERING

Wij bedanken de Fa. Spaansen voor al het kopieerwerk dat we het afgelopen jaar mochten doen.