Sportvereniging S.V. SPARTA Niedorp
 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op
donderdag 7 april 2005
in " Onder de Kastanje"
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

                1. Opening
                2. Notulen jaarvergadering 8 april 2004
                3. Mededelingen en ingekomen stukken
                4. Jaarverslag afdeling gymnastiek
                5. Jaarverslag afdeling jazz
                6. Jaarverslag afdeling badminton
                7. Verslag en verkiezing kascommissie
                8. Financieel verslag
                9. Begroting
                        - contributieverhoging
                10.Bestuursverkiezing:
                        Henk van de Kommer aftredend en herkiesbaar
                        Petra Borst aftredend en herkiesbaar
                        Voorstel tot benoeming:
                        Corina Boontjes coördinatrice LOS wedstrijden
                11. Rondvraag
                12. Sluiting
 
 

Notulen jaarvergadering 8 april 2004

Aanwezige bestuursleden gymnastiek: Jan Muijs, Henk v.d.Kommer,Marja de Snaijer,
Annet Dekker, Gerda Visser, Petra Borst komt later, Colette van Galen ( Leidster).
Aanwezige bestuursleden badminton: Jaap Jan van Essen.
Aanwezige leden: Thea Kroese, Annamiek Vonk, Truus v.d.Veer, Anna van Leeuwen,
Marcel Lensen en Conny Sprangers.
Afwezig met afbericht: Marian Schrijver, José de Jong, Marcel Groot, Dick Korsten, Jos Witte.

1. Opening:
De voorzitter Jan Muijs opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, een aantal bestuursleden is vanavond verhinderd en Petra Borst komt iets later.
2. Notulen jaarvergadering 10-04-2003:
De notulen worden goedgekeurd, Jan bedankt Linda voor het samenstellen hiervan.
3. Mededelingen en ingekomen stukken:
Geen.
4. Jaarverslag afdeling gymnastiek:
Het jaarverslag wordt doorgenomen en Jan bedankt Colette voor het samenstellen hiervan keurig gedaan !
Ondertussen zijn er nieuwe ballen besteld en gearriveerd voor in de gymzaal in Nieuwe Niedorp, Henk zal nog op zoek naar een passende kast waarin ze opgeborgen kunnen worden.
5. Jaarverslag afdeling dans:
Het jaarverslag wordt doorgenomen en er wordt door één van de jazzleden gereageerd op de fietstocht aan het einde van het seizoen, deze was als zeer leuk ervaren en zeker voor herhaling vatbaar. José had er veel werk van gemaakt. Door ziekte van José heeft de jazz les gehad van Aletta Veenstra, dit is goed verlopen ondanks dat het voor sommige dames te zwaar was. Bij een volgende keer overleggen en kijken of hier oplossingen voor zijn. Jan bedankt hierbij Aletta voor de vervanging, het bestuur was bijzonder blij met haar.
6. Jaarverslag afdeling badminton:
Het jaarverslag wordt doorgenomen Marcel Groot wordt bedankt voor het samenstellen hiervan. Bij de afdeling jeugd is nu een ledenstop en een wachtlijst. Er is afscheid genomen van Harry Lumi als trainer en Nico Groot is de nieuwe trainer geworden. Het paastoernooi is goed bevallen en voor herhaling vatbaar, nog komende is het ouder-kind toernooi op 21 April.
7. Verslag en verkiezing kascommissie:
Jos heeft afbericht gedaan, Thea is wel aanwezig: verslag was prima in orde, de kosten zijn niet teveel omhoog gegaan, meer leden dus ook meer inkomsten. Voorstel vanuit de vergadering:
Is automatische incasso niets voor de vereniging of in termijnen kunnen betalen.
- Leden haken eerder af als ze in termijnen mogen betalen en voor mensen die betalingsmoeilijkheden hebben valt altijd iets te regelen.
- Automatische incasso: bij de inschrijfkaart een machtiging mee te geven voor het twee keer incasseren van de contributie voor een jaar lidmaatschap.
We nemen dit mee in de volgende bestuursvergadering.
Jan bedankt Thea en Jos voor het controleren van de kas, volgend jaar mag er iemand bij van de badminton. Jaap Jan zal dit regelen.
8. Financieel verslag:
Het financiële verslag wordt doorgenomen en goed bevonden, Jan bedankt Marja voor het samenstellen van het financiële verslag.
9. Begroting:
Het vriendentoernooi wordt niet meer gehouden dus kan van de begroting af. De bondscontributie wordt steeds hoger, er wordt gebrainstormd over afzegging van lidmaatschap van de bond. Hier zitten toch vrij veel haken en ogen aan zeker i.v.m. verzekeringen en juridische bijstand etc. Voorlopig laten we het zo.Jaap Jan: In 2008 bestaat Sparta 125 jaar moeten we hier een tegoed voor aanleggen. Goed idee, er zal ieder jaar een bedrag ad € 500.- voor opzij gezet worden.Voorstel vanuit het bestuur: Contributieverhoging van 2%.De vergadering gaat hiermee akkoord.
10. Bestuursverkiezing:
Marja de Snaijer aftredend en herkiesbaar:
Er zijn geen tegenkandidaten voor Marja of haar functie dus zij wordt weer vastgelegd voor de komende 3 jaar.Jaap Jan van Essen aftredend en herkiesbaar: Jaap Jan gaat voor 23 februari 2008, dus herkozen. Marian Schrijver aftredend en niet herkiesbaar: Is bij deze vergadering afwezig, zij maakt dit seizoen af als bestuurslid, voor haar opvolging zoekt de vereniging iemand die affiniteit heeft met de keurgymnastiek.Binnen het bestuur wordt aan het einde van het seizoen afscheid genomen van Marian. Gerda Visser voorstel tot benoeming: Zit sinds een aantal maanden in het bestuur en heeft de functie van het secretariaat overgenomen van Petra, Jan heet haar welkom in het bestuur. Terugkomend op de notulen van vorig jaar, Annet Stadegaard was vorig jaar benoemd als bestuurslid maar kwam hier later op terug en heeft zich afgemeld als bestuurslid.
11. Rondvraag:
*Jaap Jan van Essen: Zullen we gelijk een datum prikken voor de jaarvergadering van volgend jaar. Jaarvergadering 2005 donderdag 7 April.
* Marcel Lensen: Namens de floraliavereniging wil hij vragen of Sparta bereid is de witte programma’s te verkopen in het dorp. Het 3e weekend van september. Dit zal het bestuur meenemen in de volgende vergadering in mei en daarna het antwoord doorgeven aan Marcel.
* Colette van Galen: Met de Sparta Doe Dag kwamen de leden van de badminton een kwartier na aanvang dit was toch wel erg laat, Colette doet hierbij het verzoek of zij de volgende keer op tijd aanwezig willen zijn. Tevens een verzoek om iets meer te bieden dan 3 badmintonvelden, misschien iets in spelvorm. En hoe is het met het jaarlijkse uitje van het bestuur, het is ondertussen al weer 2 jaar geleden! Voorlopig kiezen we als datum 21 augustus 2004 de rest zal nog worden ingevuld.
12. Sluiting:
Jan bedankt iedereen voor zijn/ haar aanwezigheid, onder het genot van een drankje en een hapje kan er nog wat nagepraat worden, en iedereen wel thuis.

Samenstelling bestuur per 01-01-2005
 
Voorzitter Jan Muijs Gymnastiek
Penningmeester Marja de Snaijer Gymnastiek
Secretariaat Marcel Groot Badminton
Gerda Visser Gymnastiek
Ledenadministratie Petra Borst-Koorn Gymnastiek
Leden  Henk v.d.Kommer Gymnastiek
Corina Boontjes Gymnastiek
Annet Dekker Gymnastiek
JaapJan van Essen Badminton
Dick Korsten Badminton

Aanbod seizoen 2004/2005
 
Leiding Tijden
Maandag
Conditie Gymnastiek Dames Dorien Sijbenga 13.30 - 14.30 uur
Gymnastiek Jongens Colette van Galen 17.30 - 18.30 uur
Keurploeg Meisjes Colette van Galen 18.30 - 20.00 uur
Conditie Gymnastiek Dames Colette van Galen 20.00 - 21.30 uur
Dinsdag
Algemene Dansvorming José de Jong 17.00 - 19.00 uur
Streetdance José de Jong 19.00 - 20.00 uur
Jazz Dames José de Jong 20.00 - 21.00 uur
Woensdag
Gymnastiek Kleuters Colette van Galen 16.30 - 17.30 uur
Gymnastiek Meisjes Colette van Galen 17.30 - 20.30 uur
Conditie Gymnastiek Dames Colette van Galen 20.30 - 21.30 uur
Badminton Jeugd Mark van Essen 19.00 - 20.00 uur
Badminton Volwassenen Nico Groot 20.00 - 22.00 uur
Donderdag
Gymnastiek Kleuters Colette van Galen 16.00 - 17.00 uur
Gymnastiek Meisjes Colette van Galen 17.00 - 19.00 uur
Keurploeg Meisjes Colette van Galen 19.00 - 20.00 uur

Doedag

De herfstvakantie kon goed beginnen met de Sparta Doe Dag. Op zaterdag 16 oktober is van 14.00 tot 16.00 uur de Sparta Doe Dag gehouden in de Niedorphal. Vele kinderen hebben weer genoten van alle spelletjes, het luchtkussen en de badminton. Het smincken was ook zeer in trek, gelukkig hadden we genoeg ouders die daarbij wilden helpen. Ook bij de spelletjes was voldoende hulp aanwezig, alle meiden bedankt hiervoor!

Ledenaantal
 
Aantal leden per 
01-01-2002
01-01-2003
01-01-2004
01-01-2005
gym jeugd
119
117
134
123
jazz jeugd
42
34
42
33
gym volw
52
61
62
55
jazz volw
11
9
19
20
bad jeugd
33
28
44
44
bad volw
80
67
62
64
337
316
363
339
dubbel lid.
-4
-9
-10
-8
Totaal leden aantal
333
307
353
331

Contributie per jaar
 
Contributiebedragen Sparta 2004/2005
onderdeel
Contributie
Bondsbedrag
totaal
gym jeugd tm 18
59,98
8,90
68,88
jazz jeugd tm 18
64,26
8,90
73,16
Badminton jeugd tm 18
49,27
17,10
66,37
gym/jazz volwassenen
85,68
12,16
97,84
badminton volwassenen
74,97
21,97
96,94

Donateurs

In 2004 zijn er 128 donateurkaarten geïnd. Onze dank gaat uit naar Annemiek Vonk die de coördinatie van de donateurkaarten op zich neemt en de kaarten uitschrijft.

Hyacintenactie

Deze is goed verlopen dankzij de hulp van veel kinderen en ouders.

Oud Papier

Iedere laatste donderdag van de maand wordt in Winkel oud papier opgehaald. Het aantal kilo’s in 2004:
 
Januari 17040 kg Juli 12480 kg
Februari 11920 kg Augustus 11840 kg
Maart 13200 kg September 17500 kg
April  13500 kg Oktober 14780 kg
Mei 11980 kg November 12620 kg
Juni 11420 kg December
16920 kg

Keurturnen.

Uitslagen van de gehele competitie:
Pupillen 1, niveau 8:
1ste wedstrijd Leticia Munster, 32.80 9ste, Ilona Groen, 32.95 8ste
2de wedstrijd Leticia Munster 34.05 10de, Ilona Groen 32.10 15de
3de wedstrijd Leticia Munster 33.60 7de - 9de in de competitie
Ilona Groen 32.00 12de - 12de in de competitie

Pupillen 2, niveau 7:
1ste wedstrijd Sasja Boontjes 32.70 10de, Natascha Koerts 33.85 8ste, Kelly Boogaart 32.70 10de
2de wedstrijd Sasja Bontjes 31.35 10de, Natascha Koerts 30.95 12de, Kelly Boogaart 31.00 11de
3de wedstrijd Sasja Boontjes 35.70 3de, 9de in de competitie
Natascha Koerts 34.45 8ste 12de in de competitie
Kelly Boogaart 33.60 11de 13de in de competitie

Junioren, niveau 5:
1ste wedstrijd: Britt v/d Berg 31.30 7de, Nicole Ros 31.40 6de, Tessa Schrijver 29.70 13de
2de wedstrijd: Britt v/d Berg 32.00 4de Nicole Ros 30.60 10de Tessa Schrijver 30.65 9de
3de wedstrijd: Britt v/d Berg 32.05 3de 3de in de competitie
Nicole Ros 30.90 8ste 9de in de competitie
Tessa Schrijver 29.95 11de 11de in de competitie

Senioren, niveau 4:
1ste wedstrijd Wendy Schrijver 29.15 8ste, 2de wedstrijd: Wendy Schrijver 28.95 9de
3de wedstrijd: Wendy Schrijver 28.50 8ste 8ste in de competitie

Helaas heb ik aan het eind van het seizoen afscheid moeten nemen van een aantal keurmeisjes.
Dit waren Wendy Schrijver, Tessa Schrijver, Nicole Ros, Britt v/d Berg, Natascha Koerts en Jessica van Diepen.
Ook had ik een aantal nieuwe keurmeisjes geselecteerd. Dit waren Lisa de Winter (heeft aan het eind van het seizoen bedankt), Demi Lensen, Eileen Kooij, Lisa Munster, Sanne Woelinga, Janneke Kelder, Bregje Hinke en Lotte Dirkmaat.

Jaarverslag afdeling Gymnastiek door Colette van Galen

Maart

Uitslagen Onderlinge wedstrijden op zondag 26 maart.
Meisjes groep 3 en 4:

A                                                     B
1ste Melanie Hendriks 27.9          Sanne Woelinga 29.3
2de Mascha Vries 27.1                  Anna Goet 29.2

C                                                     D
1ste Floortje v./der Linden 26.9     Lisa Munster 29.8
2de Jodie de Gier 26.4                   Lisa de Winter 28.5

Meisjes groep 5:

E                                                     F
1ste Meike Groot 31.1                  Hannah Slinger 28.4
2de Mieke Plat 29.9                      Sonja Koeten 28.3

Jongens groep 3 / 4 en jongens groep 5 en ouder:
G                                                     H                                             I
1ste Justin Sweep 41.6                   Corné de Moel 48.6               Sten Visser 44.4
2de Robin Moorees 41.3                Leon Buter 44.1
2de Jari Koning 41.3

Meisjes groep 6:

J                                                     K                                             L
1ste Brechtje de Bruyn 28.0         Kyra Oosterink 29.9             Doreen Vries 28.5
2de Daisy van Dam 26.7               Nadine de Leeuw 29.4         Bregje Hinke 28.1

Meisjes groep 7 en ouder:
M                                                  N                                             O
1ste Iris Klaver 27.6                     Jasmijn Kooij 30.4                 Manon Meyerink 28.6
2de Lilian Doodeman 28.7            Monique Schmersel 28.4
3de Renee Laan 28.6

Keurmeisjes:

P Niveau 8                                     Q niveau 6:
1ste Leticia Munster 30.7             Nicole Ros 29.7

Niveau 7:                                         niveau 4:
1ste Sasja Boontjes 31.5                 Wendy Schrijver 30.6

JUNI:
Jaarlijkse Rabobank-fietstocht. Deze is weer gefietst door 5 dames van de maandag-aerobicsgroep.
Hartelijk dank hiervoor.

JULI:

Afsluiting van alle lessen. Alle kleuters mochten vrij spelen binnen in de zaal.Met de andere kinderen van Nieuwe-Niedorp buiten het spel ‘boskwartet’ op het grasveld gespeeld. Met de kinderen van Winkel paaltjesvoetbal, ringhockey en paaltjestrefbal gespeeld.

De dames van de maandag-aerobicsgroep hebben gefietst naar Nibbixwoud en daar een oudlid Thea van Galen bezocht om haar nieuwe huis te bekijken. Thea had gezorgd voor de koffie en de borrelhapjes. Colette had gezorgd voor taart, drinken en nootjes.

OKTOBER:

Sparta Doedag in de Niedorphal in Winkel. Als eerste een opening op muziek, het was een heus mierennest van kinderen groot en ook heel klein. Ook dit jaar weer nieuwe en uitdagende spelletjes. Er werd onderling weer fel gestreden maar natuurlijk wel op een sportieve manier . Vele kinderen gingen moe gesprongen/gestreden en mooi geschminkt naar huis.

NOVEMBER:

Springwedstrijden. Dit jaar hadden we 8 deelnemende ploegen.
Er was 5x zilver behaald en 3x goud behaald.

1 en 2 DECEMBER:

Pietengym. De gymzaal was omgetoverd in een heuze pietenleerschool. De kinderen moesten allerlei pietenkunsten laten zien tijdens de les zoals daklopen, pakjes in de schoorsteen gooien, pakjes stapelen en ga zo maar door. Aan het eind van de les ging iedere ‘piet’ naar huis met een mooie pietendiploma en een zakje pepernoten. De oudste meiden hadden onderling lootjes getrokken. Iedereen moest voor elkaar een rijm maken een een cadeautje kopen. Er waren dit jaar zelfs meiden die op eigen initiatief een mooie surprise hadden gemaakt. Dit viel erg goed in de smaak.

Jaarverslag afdeling dans door José de Jong

De eerste 3 maanden van 2004 zijn voor mij een reintergratie periode geweest waarin ik per 4 weken steeds 1 uur meer ben gaan werken. In die periode heeft Arletta Veenstra net als tijdens mijn ziekte verlof alle andere lessen vervangen; Arletta nogmaals mijn hartelijke dank daarvoor! De lessen stonden deze periode in het teken van (her)nieuwde kennismaking.  Helaas kon ik niet aanwezig zijn bij de Sparta doedag, maar ik heb begrepen dat het een leuke presentatie is geweest.

In de aanloop naar de zomervakantie zijn we gaan oefenen voor een "BUITEN"gewoon eenmalig optreden. Normaal sluiten we het seizoen af met een spelletjesles, maar omdat er vorig seizoen ook geen kerstpresentatie voor de ouders is geweest heb ik ervoor gekozen deze dit jaar vlak voor de zomervakantie te doen.

We hebben een dansstukje ingestudeerd en zijn daar een wandeling mee gaan maken door nieuwe niedorp, en hebben op verschillende locaties buiten dit dansstukje laten zien. Het was een verassende en leuke afsluiting van het seizoen. Na de zomer zijn we direct begonnen met de voorbereidingen voor de presentatie met kerst, helaas door alle kerst vieringen op de verschillende scholen kon dat niet doorgaan.

We hebben dus een Spetterende opening gemaakt in het jaar 2005! En dit gaan we vanaf nu voortaan ieder jaar zo doen..

Zomerkamp

Ook dit jaar zijn wij weer in de eerste week van de zomervakantie naar Beekbergen gegaan. Als leiding waren Jenneke Hooijenga en Gwenda Kok mee. Zij begeleiden Joyce Jongejan en Bregtje de Bruijn naar het gymkamp in Beekbergen

Jaarverslag afdeling badminton door Marcel Groot

Algemeen

Inmiddels hebben wij zoveel jeugdleden dat er besloten is in het begin van dit seizoen een stop in te voeren. De jeugd training werd verzorgd door Mark van Essen, Jacqueline van de Berg en Nico Groot. Nieuw was dat dit seizoen een tiental extra trainingen zijn verzorgd door Nico voor de jeugd op de vrijdagmiddag. Dit voorziet in de behoefte bij de jeugd voor extra trainingsuren.Ook de trainingen voor recreanten en competitiespelers werden verzorgd door Nico. Bij aanvang van de competitie heeft Dirk van de Bel ons jeugdteam 8 in een spiksplinternieuw Agribel tenue gestoken. Een foto van de trotse dames is op onze site te bewonderen. Ook dit jaar zijn er de nodige klutsavonden gehouden. Feedback van vertrekkende leden is dat nog steeds de groepsvorming als een bezwaar wordt gezien terwijl de klutsavonden juist als positief zijn ervaren.

April / Mei 2004:

Het paastoernooi werd dit keer gehouden op 7 april 2004, gevolgd door het kind-ouder toernooi op 27 april 2004. Op 28 april ging het bedrijven badminton toernooi van start met de finales op woensdag 19 mei 2004. Kampioen zijn geworden de timmerlieden van Rob Engel die het team van de Polder de baas bleven, en een jaar op de wisselbeker mogen passen. D.T.O. speelde dit jaar met mensen vanuit Den Helder tot Breda en wonnen van Formule Kozijnen. Plek 5 en 6 ging tussen Leo Wissink schildersbedrijf en Vinke Kunststofkozijnen waarbij de laatste met nipt verschil won.

Op 16 mei zijn we nog gaan skiën in snowworld. Helaas bestonden de deelnemers slechts uit een handjevol mensen. De laatste badmintonavond voor de zomerstop was 19 mei 2004.

Augustus 2004:

In augustus 2004 werd een BBQ gehouden met het complete Sportvereniging Sparta bestuur en trainers.

September 2004:

Na de zomer werd voor het eerst weer een shuttle in de Niedorphal geslagen op woensdag 1 september. Voor de jeugd heeft er een uitwisseling plaatsgevonden met Poona uit Medemblik.

December 2004:

Woensdag 1 december werd ons jaarlijkse Sinterklaas toernooi gehouden. Elk jeugdlid ging naar huis met een chocolade letter. 18 December droegen een aantal jeugdbadmintonners hun steentje bij aan de Sparta hyacintenactie. Het kersttoernooi werd gehouden op 22 december. Na afloop was er voor een ieder een presentje.

Januari / Februari 2005

Zo nu en dan is de Schager Courant gehaald met Sparta competitie badmintonners. De competitie teams bestonden dit seizoen uit de volgende spelers / speelsters:

Sparta 1: Mark van Essen, Rob Groot, Patricia de Vos en Ali Vinke
Sparta 2: Alex van Essen, Edward van Mechelen, Karin Schrijver, Anne Kemeling
Sparta 3: Dick Korsten, Nico Groot, Jan-W Boone, Anja van Leuken, Marja Korsten, Marja van der Donk en Annette Kok
Sparta 4: Samuel Pater, Lars Engel, Ilse Kemeling, Claire Korsten
Sparta 5: Martien Selhorst, Marcel Groot, Marijke Wittenberg, Yvonne Schrijver
Sparta 6: Bart Meijners, Sebastiaan van 't Voort, Mariska Hauwert, Suzanne van der Hulst, Lianne Kaan, Mandy de Rooij
Sparta 7: Jim Kaan, Ab Klomp, Bono de Visser, Bart van der Zee, Marieke Wit, Suraya de Visser
Sparta 8: Tessa Arends, Jessica Benedick, Lilian Doodeman, Carlijn Groot, Kris van der Stoop, Begeleiders: Renate en Wiljan Benedick.

Door de reorganisatie werden de uitslagen niet meer op de oude vertrouwde wijze bijgehouden door het districtsbureau. Een vrijwilliger hield de standen bij op internet, gevoed door het districtsbureau en door de competitie leiders. De eindnoteringen in de poules zijn als volgt:

Sparta 1, 4de divisie, afdeling 2: is als 7de geëindigd in een poule van 8.
Sparta 2, hoofdklasse, afdeling 1: is als 7de geëindigd in een poule van 8.
Sparta 3, 2de klasse, afdeling 1: is als 5de geëindigd in een poule van 7.
Sparta 4, 2de klasse, afdeling 2: is als 4de geëindigd in een poule van 7.
Sparta 5, 3de klasse, afdeling 2: is als 7de geëindigd in een poule van 7..
Sparta 6, 4de klasse, afdeling 1: is als 8ste geëindigd in een poule van 8.
Sparta 7, Jeugd C klasse, afdeling 3: is als 2de geëindigd in een poule van 6.
Sparta 8, Jeugd D klasse, afdeling 2: is als 5de geëindigd in een poule van 6.

Maart 2005.

Op 23 maart speelden we het paaseitjes toernooi,elke ronde werd een paasstol of een groot chocolade ei verloot. De gelukkigen waren Maaike Rooze, Dirk Molenaar, Lars Engel, Ronald Geurtsen, Debby de Vries en John Marcelis.

Tijdens de districtsvergadering op 18 maart jongstleden is onze voorzitter Jaap-Jan van Essen geëerd met een gouden speld vanwege zijn inmiddels meer als 25 jarige inzet voor de badmintonsport. Het hing al een tijdje in de lucht, maar op donderdag 18 maart tijdens de laatste districtvergadering werd het officieel als onderdeel van de reorganisatie bij de NBB: de districten worden opgeheven en we gaan verder met regio's. Voor ons betekent dit dat er één regio Noord Holland komt.

Clubkampioenschappen:

De clubkampioenschappen vonden dit keer wederom plaats in februari en maart.
Uitslag clubkampioenschappen jongens: er werd gespeeld in 2 poules van 5.
In de finale won Roy Poland in een spannende langdurige wedstrijd van Bono de Visser 15-12, 15-12.
Plaats 3 en 4 gaat nog tussen Vini Munster en Bart Jongejan. Alle jeugddeelnemers kregen een herinneringsmedaille en voor de kampioenen was er een fraaie beker.

De verdere voorlopige uitslagen zijn als volgt:
Meisjes: 1e Kelly Schrieken 2e Tessa Arends 3e Manon Meijerink 4e Kris van der Stoop
5e Lilian Doodeman 6e Carlijn Groot
Dames Junioren : 1e Marieke Wit 2e Mandy de Rooy 3e Suzanne van der Hulst 4e Mariska Houwert 5e Marijke/Lianne 6e Surayah de Visser
Heren Dubbel: 1e Jan Vinke/Cor de Rooy 2e Dirk Molenaar/Gerrit de Heer
Dames : 1e Ali Vinke 2e Karin Schrijver 3e Claire Korsten

De overige wedstrijden worden 30 maart afgerond.

Op 13 maart nam Sparta deel aan het Polisport toernooi waar dit jaar maar liefst 8 Sparta jokers werden ingezet. Er zijn door ons uitstekende resultaten behaald. De D.D. Ali Vinke en Anne Kemeling behaalden de 1e plaats in hun poule. In de mix finale wonnen Mark van Essen/Anne Kemeling van de Polisporters Timo Nanne en Mirjam Goode. Onze overige spelers Alex, Edward, Lars, Samuel en Karin hebben op dit 12 uur durende toernooi ook prima gepresteerd.

Vooruitblik

In mei sluiten we af met het bedrijventoernooi en we willen weer gaan skiën met de liefhebbers.
Bezoek ook onze website www.come.to/svsparta met inmiddels veel archiefmateriaal van voorgaande jaren: tekst, uitslagen, standen, spelers, foto's, filmpjes en geluid.

Tot slot iedereen bedankt die zich dit seizoen voor SV Sparta Badminton heeft ingezet en nog veel badminton plezier toegewenst.

Sponsoring

De Firma Spaansen danken wij hartelijk voor het kopieer- en frankeerwerk.
 
 

www.come.to/svsparta.nl