Sportvereniging S.V. SPARTA Niedorp
 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op

donderdag 12 april 2007

in " Onder de Kastanje"

Nieuwe Niedorp

Aanvang 20.00 uur.

AGENDA
   

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 6 april 2006
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Nieuwe ledenadministratie, vervallen van acceptgiro's
 5. Jaarverslag afdeling gymnastiek
 6. Jaarverslag afdeling jazz
 7. Jaarverslag afdeling badminton
 8. Jaarverslag afdeling tafeltennis
 9. Verslag en verkiezing kascommissie
 10. Financieel verslag
 11. Begroting 
 12. Wijzigingen bestuur

  Suzanne van der Hulst, Petra Borst, Gerda Visser, Gerda Spaansen, Silvia Bakker

 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Notulen jaarvergadering 6 april 2006

Aanwezig: Bestuursleden gymnastiek/jazz: Jan Muijs, Henk v.d.Kommer, Marja de Snaijer, Petra Borst,Corina Boontjes en Gerda Visser. Bestuursleden Badminton:Jaap Jan van Essen, Theo Meijerink. Leiding gymnastiek: Colette van Galen en Marit Klok. Leden: Jan Wever en Anna van Leeuwen. Afwezig met afbericht: Marcel Groot en Dick Korsten.

1.Opening:

De voorzitter Jan Muijs opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een korte terugblik op het afgelopen jaar, het is een moeilijk jaar geweest. Jan spreekt zijn bewondering uit voor de bestuursleden die veel werk hebben verzet om vervanging te regelen voor de uren van Colette.

Bij de jazz hetzelfde probleem, Josť heeft na 10 jaar lesgeven afscheid genomen gelukkig hebben wij op korte termijn een vervangster kunnen vinden voor deze uren.

Badminton veel nieuwe senioren leden maar een terugloop bij de jeugdleden.

2. Notulen jaarvergadering 7 April 2005:

De notulen worden goedgekeurd, Jan bedankt Petra voor het samenstellen.

3. Mededelingen en ingekomen stukken:

Afgelopen jaar zijn er gesprekken geweest met de gemeente over de overname van de gymzaal de Snip dit heeft tot gevolg gehad dat er een stichting is opgericht: Stichting gymzaal de Snip. Marcel Groot heeft hier ontzettend veel tijd ingestoken en er is begonnen met een grote schoonmaakactie op zaterdag door bestuursleden, leden en ouders van leerlingen van de OBS de Snip. Nu wordt er dagelijks schoongemaakt. Het komende seizoen zullen er meer veranderingen plaatsvinden, er zijn verschillende alternatieven: open of gesloten douche ruimtes, het materiaalhok Ddiverse opties worden bekeken. Vraag van Marit: Is het onderhoud voor de stichting of de gemeente?

Marja: De stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud maar de gemeente blijft eigenaar. De officiŽle papieren zijn nog niet getekend want alle rapporten zijn nog niet binnen.

Marit: Waarom blijft Sparta dezelfde huurprijs betalen ?

Marja: Er is een begroting gemaakt op inkomsten en deze blijven hetzelfde, Sparta huurt de gymzaal van de Stichting de Snip, dit staat los van elkaar.

4. Jaarverslag afdeling gymnastiek:

Het jaarverslag wordt doorgenomen, Colette mist de Doe Dag en de springwedstrijden. De Doe Dag staat op blz 1 en de springwedstrijden zijn inderdaad vergeten. Jan bedankt Colette voor het samenstellen van het jaarverslag.

5. Jaarverslag afdeling jazz:

Door omstandigheden hebben wij geen jaarverslag van de afdeling jazz.

6. Jaarverslag afdeling badminton:

Het jaarverslag wordt doorgenomen, er zijn organisatorische wijzigingen geweest vanuit de bond hierdoor werd de Regio erg groot, Sparta heeft daarom een jeugdteam terug getrokken uit de competitie, die zijn nu aangesloten bij de westfriese badminton combinatie, zeer gemoedelijk en dichter bij huis. Een aantal teams spelen wel in de Regio, zij gaan bekijken hoe dit verloopt. Marcel Groot wordt bedankt voor het samenstellen van het verslag.

7. Verslag en verkiezing kascommissie:

Jan Wever is aanwezig namens de kascommissie, Jan bedankt Marja voor de gezellige ontvangst en lekkere koffie, samen met Trudie heeft hij de financiŽn goed bekeken en gecontroleerd, het zag er goed uit en zij hebben het beiden goedgekeurd. De voorzitter Jan Muijs bedankt Jan en Trudie voor de kascontrole. Voor volgend jaar mag de afdeling badminton iemand voordragen voor de kascommissie.

8. Financiel verslag:

Het verslag wordt uitgedeeld en toegelicht door Marja de Snaijer.
De contributie is minder dit komt door terugloop van leden, het speerpunt voor het komende seizoen is ledenwerving een drietal bestuursleden hebben hier kortgeleden een cursus voor gevolgd.

Oud papier gaat goed, er is een brief rondgebracht op het industrieterrein er zijn een aantal bedrijven die wel een container hebben laten plaatsen door de fa. Roelle maar Sparta mag deze gewoon legen.

Het bestuur verleent Marja decharge voor het gevoerde beheer.

9. Begroting:

Contributieverhoging 2%. Petra zou graag zien dat de prijzen van de zowel de jeugd als volwassenen gelijk getrokken zouden worden voor de gym,jazz en badminton, dit kan niet in ťťn keer daarvoor zijn de verschillen te groot. De volwassen komen wel op gelijke hoogte zij gaan € 101,- betalen. De jeugd trekken we volgend jaar gelijk naar € 75,-.

De vergadering gaat hiermee akkoord.

De acceptgirokaarten zijn bijna op als we over willen gaan naar automatische incasso moet hiervoor een nieuw programma worden aangeschaft. Petra geeft de voorkeur aan acceptgirokaarten, Anna voegt toe dat acceptgiro's makkelijker is en dat het pakket van de rabobank ook geld kost.

10. Bestuursverkiezing:

Jan Muijs: Jan geeft aan dat het zijn laatste zittingsperiode zal zijn, hij gaat afbouwen.

11. Rondvraag:

Marit Klok: Heeft zich ontzettend welkom gevoeld binnen de vereniging en bedankt iedereen hiervoor, vindt ook dat het bestuur zich ontzettend enthousiast heeft ingezet en is blij met de Stichting gymzaal de Snip eindelijk een gymzaal die schoon is !

Anna van Leeuwen: Blijft het laatste uur van de jazz dames van 19.00 -20.00 uur?
Bestuur is hier nog mee bezig. Anna voegt toe dat Marilyn hartstikke leuk les geeft en dat ze hopen dat zij blijft.

Jan Wever: Gezien de opkomst heeft het nut om een jaarvergadering te houden voor 3 leden, besluiten worden toch genomen door bestuur.
Als vereniging ben je verplicht een jaarvergadering te houden, over het nemen van besluiten zouden de statuten moeten worden opgezocht hoeveel leden er aanwezig zouden moeten zijn.

Jan Wever: Het verzoek om EHBO tijdig aan te vragen minimaal twee weken van te voren graag nog eerder. ehbo.niedorp@quicknet.nl

Jan Wever: Oud papier, het ophalen gebeurt nu met twee vrachtwagens dit heeft als gevolg dat het langer duurt, de mensen hebben de hele dag al gewerkt en halen dan 's avonds nog oud papier op is dit niet gevaarlijk i.v.m. vermoeidheid.
Voorstel van Jan: Zet drie personen op een vrachtwagen, ťťn persoon kan in de vrachtwagen plaatsnemen en bij grote hoeveelheden bijspringen en af en toe wisselen. Jaap Jan en Jan Muijs gaan dit bekijken, straks komt de nieuwe wijk er ook bij dus het wordt alleen maar meer.

Verder was er niets voor de rondvraag

Jaarvergadering 2007: 12 April

12. Sluiting:

Jan bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid, onder het genot van een drankje en een hapje kan er nog wat nagepraat worden, en iedereen wel thuis.


Samenstelling bestuur per 01-01-2006

Algemeen bestuur  
Voorzitter Jan Muijs
Penningmeester Marja de Snaijer
Ledenadministratie Petra Borst
Secretariaat Gerda Visser
Leden Corinna Boontjes
  Henk vd Kommer
  JaapJan van Essen
  Marcel Groot
Gymnastiek  
Voorzitter Jan Muijs
Secretariaat Gerda Visser
Wedstrijdsecretariaat Corina Boontjes
Technische commissie Henk v.d.Kommer
Badminton  
Voorzitter JaapJan van Essen
Wedstrijdsecretariaat Dick Korsten
Secretariaat Marcel Groot
Tafeltennis  
Voorzitter Niels van Bruinisse
Secretariaat JoŽlle van Bruinisse
Technische commissie David de Heer, Alex van Essen, Mark van Essen

Aanbod seizoen 2006/2007

Streetdance Door : Sonja Donk,

Tijden : dag:    
16.00 - 16.45 dinsdag Leeftijd 6-7 jaar Gymzaal OBS de Snip
16.45 - 17:30 dinsdag Leeftijd 8-9 jaar Gymzaal OBS de Snip
17:45 - 18:45 dinsdag Leeftijd 10-13 jaar Gymzaal OBS de Snip
18:45 - 19:45 dinsdag Leeftijd 14+ Gymzaal OBS de Snip
18:45 - 19:45 dinsdag dames trimmen Gymzaal OBS de Snip

Gymnastiek Jeugd Recreatief Door : Erica Welp

Tijden : dag:    
16.00 - 17.00 vrijdag Kleuters groep 1 en 2 Gymzaal OBS de Snip
17.00 - 18.00 vrijdag Jeugd groep 3 en 4 Gymzaal OBS de Snip
18.00 - 19.00 vrijdag Jeugd groep 5 en 6 Gymzaal OBS de Snip
19.00 - 20.00 vrijdag Jeugd groep 7 en 8 Gymzaal OBS de Snip
20.00 - 21.00 vrijdag Jeugd 13 jaar en ouder Gymzaal OBS de Snip

Gymnastiek Jeugd Recreatief Door : Heidi Schuyt

Tijden : dag:    
16.00 - 17.00 dinsdag Kleuter groep 1 en 2 Niedorphal Winkel
17.00 - 18.00 dinsdag Jeugd groep 3,4 en 5 Niedorphal Winkel
18.00 - 19.00 dinsdag Jeugd groep 6,7 en 8 Niedorphal Winkel

Gymnastiek Keurturnen Door : Marit Klok

Tijden : dag:  
18.00 - 19.00 Maandag Gymzaal OBS de Snip
10.00 - 12.00 Zaterdag Gymzaal OBS de Snip

Dames Conditie Fit Door : Miriam de Bruijn

Tijden : dag      
19.30 - 20.30 woensdag Gymzaal OBS de Snip eerste groep Miriam de Bruijn
20.30 - 21.30 woensdag Gymzaal OBS de Snip tweede groep Miriam de Bruijn
         
13.30 - 14.30 maandag Niedorphal Winkel   Dorien Sybenga

Badminton

Tijden : dag    
19.00 - 20.00 woensdag Niedorphal Winkel jeugd t/m 16
20.00 - 22.00 woensdag Niedorphal Winkel volwassenen

Tafeltennis

Tijden : dag    
19.00 - 20.00 donderdag Gymzaal OBS de Snip jeugd t/m 16
20.00 - 22.00 donderdag Gymzaal OBS de Snip volwassenen

Ledenaantal

Aantal leden per  jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07
             
gym jeugd 119 117 134 123 111 96
jazz jeugd 42 34 42 33 31 54
gym volw 52 61 62 55 40 39
jazz volw 11 9 19 20 21 11
bad jeugd 33 28 44 44 29 37
bad volw 80 67 62 64 65 64
tafeltennis jeugd -/- -/- -/- -/- -/- 9
tafeltennis volwassenen -/- -/- -/- -/- -/- 7
  337 316 363 339 297 317
dubbel lid. -4 -9 -10 -8 -6 9
Totaal leden aantal 333 307 353 331 291 308

Contributie per jaar, seizoen 2006/2007

gymnastiek jeugd t/m 18 jaar €68
streetdance jeugd t/m 18 jaar €68
badminton jeugd t/m 18 jaar €68
tafeltennis jeugd t/m 18 jaar €45
   
gymnastiek/streetdance volwassenen  €98
badminton volwassenen €98
tafeltennis volwassenen €65
   
g + s kind €109
g + b kind €109
s + b kind €109
g + s volwassenen €157
g/s + b volwassenen €157
   
keurturnen €154
inschrijfgeld €7.50
wedstrijdkosten keur €10.50

Donateurs

In 2005 zijn er 120 donateurkaarten geÔnd. Onze dank gaat uit naar Annemiek Vonk die de coŲrdinatie van de donateurkaarten op zich neemt en de kaarten uitschrijft.

Hyacintenactie

Deze is goed verlopen dankzij de hulp van veel kinderen en ouders.

Oud Papier

Iedere laatste donderdag van de maand wordt in Winkel oud papier opgehaald. De totalen per jaar bedragen:

Oud Papier 2003 2004 2005 2006
Opbrengst totaal 159340 165200 168420 166200

Sponsoring

De firma Spaansen bedanken wij hartelijk voor het kopieerwerk.


JAARVERSLAG AFDELING GYMNASTIEK 2006/2007, door Gerda Visser

Colette is12 januari bevallen van een zoon: Wes. Een aantal bestuursleden zijn op kraamvisite geweest om de kleine te bewonderen.

De problemen rondom de vervanging bleven, Joyce ging voor stage naar het buitenland en wederom moest het bestuur op zoek naar vervanging. Gelukkig vonden wij Natasja Bellis uit Petten bereid om de uren in Winkel te vervangen. Marit Klok nam zolang er nog niemand voor de woensdag was gevonden de lessen op die dag over.

Marit gaf ook les aan de keurploeg en heeft daarmee uitstekende resultaten behaald.

 

Uitslagen 7 Januari:    
Sanne Woelinga 34.70 pnt. 4e
Bregje Hink 31.70 pnt. 6e
Lotte Dirkmaat 32.90 pnt. 4e
Ilona Groen 34.80 pnt 1e
Sasja Boontjes 34.45 pnt 6e
Uitslagen 4 Maart:    
Lisa Munster 35.55 pnt. 1e
Janneke Kelder 34.70 pnt 6e
Sanne Woelinga 34.00 pnt. 8e
Leticia Munster 35.30 pnt. 3e
Ilona Groen 34.80 pnt. 4e
Bregje Hinke 34.40 pnt. 6e
Lotte Dirkmaat 34.15 pnt. 8e
Sasja Boontjes 34.00 pnt. 10e
Uitslagen 8 April:    
Lisa Munster 37.10 pnt. 1e
Sanne Woelinga 35.55 pnt. 5e
Janneke Kelder 34.50 pnt. 8e
Leticia Munster 36.35 pnt. 2e
Ilona Groen 35.70 pnt. 3e
Bregje Hinke 35.25 pnt  
Lotte Dirkmaat 32.50 pnt  
Sasja Boontjes 35.70 pnt. 6e

Leticia kreeg bij de laatste wedstrijd een bronzen medaille dit voor haar goede prestaties over het gehele seizoen.

2 April De Olympische Spelen

89 Jeugdleden van S.V.Sparta hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen.
Zij werden verdeeld over 10 landen en konden meedoen aan o.a de volgende onderdelen: bobsleeŽn, ballonnenrace, deken-rodelen, schansspring enz. Er werd fanatiek gestreden tussen de landen en het was fantastisch om te zien. Na de spelen was het tijd voor een tussendoortje, de tafels waren gedekt en de olympische deelnemers werden getrakteerd op patat, fikandellen, knakworsten en limonade. Daarna terug naar de zaal voor de uitslag en de prijsuitreiking. Alle deelnemers kregen een olympisch diploma en landen Denemarken, Finland en Zweden mochten plaatsnemen op het podium, zij kregen door voorzitter Jan Muys en penningmeester Marja de Snaijer de medailles omgehangen.

Aan het einde van het seizoen 2005-2006 stopte Colette met het lesgeven bij onze vereniging.

Dit leidde tot diverse wijzigingen; Erica Welp is gaan lesgeven in Nieuwe Niedorp en Heidi Schuyt in Winkel, Marit Klok is de keurploeg blijven trainen. Voor de Conditie Fit uren voor de dames werd Miriam de Bruijn aangetrokken. De jongensuren konden helaas niet blijven draaien, deze zijn nu ondergebracht bij een aantal recreatieve uren in zowel Nieuwe Niedorp als Winkel.

Sparta Doe Dag 21 Oktober.
Wederom organiseerde Sparta de Doe Dag, een jaarlijks terugkerend evenement. Er kon van alles gedaan worden: punten halen voor de scorekaart, springen op het springkussen, badmintonnen en je kon zelfs nog geschminkt worden. Het was weer een hele gezellige dag. Wij willen alle kinderen en ouders die deze dag geholpen hebben bij de spelletjes en het schminken ontzettend bedanken, zonder jullie hulp kunnen wij deze dag niet organiseren.

Het nieuwe seizoen is begonnen en zo ook de wedstrijden voor de keurgroep.

Waar Sparta vorig jaar in de 7e divisie turnde, durfden zij het aan om dit jaar met een aantal turnsters in de 5e divisie uit te komen. Deze inschatting bleek terecht. Sparta ging bij de eerste wedstrijd al met medailles naar huis !

Lisa Munster 34.15 pnt. 1e
Daphne Koolen 35.75 pnt. 1e
Roos van Vilsteren 34.95 pnt 4e
Daphne Blokker 34.70 pnt 5e
Julia Spaansen 31.60 pnt. 13e

JAARVERSLAG AFDELING JAZZ / STREETDANCE 2006 / 2007, door Gerda Visser

Door een nieuwe baan moest Josť helaas stoppen met het lesgeven bij S.V.Sparta, zij heeft het nog volgehouden tot de maand maart maar kon het niet meer combineren.

Gelukkig vonden wij Marilyn Hooge uit Heerhugowaard bereid om de lessen over te nemen. Dit deed zij vol enthousiasme en wij als bestuur zijn haar zeer dankbaar dat zij dit, tot het einde van het seizoen, voor de vereniging heeft willen doen.  Met ingang van het nieuwe seizoen heeft het bestuur Sonja Donk als nieuwe streetdance lerares. Streetdance vind zijn basis in de getto's van Amerika, maar het is over de hele wereld uitgegroeid tot een populaire dansvorm. Het is een ritmische, stoere dansvorm die je veel in de clips op TV ziet. In december hebben alle groepen meegedaan aan een optreden in de Schakel in Heerhugowaard, een hele belevenis.


JAARVERSLAG AFDELING BADMINTON Seizoen 2006 / 2007, door Marcel Groot

Algemeen

Onze reguliere jeugdtraining werd dit seizoen verzorgd door Mark van Essen, Marieke Wit en Nico Groot. Daarnaast heeft Nico nog een aantal extra trainingsuren verzorgd. In het kader van een maatschappelijke stage van de GSG te Schagen hebben Joost Beers en Marieke Wit trainingen verzorgd bij onze badmintonvereniging.

Voor de tweede keer hebben we dit seizoen meegedaan aan de West Friese Badminton Combinatie (WFBC) door twee jeugdteams. Traditioneel zijn er ook dit jaar de nodige klutsavonden en gezelligheidstoernooien gehouden.

Bij aanvang van het seizoen was de nieuwe puntentelling van kracht. Ondanks dat de nieuwe puntentelling er aanvankelijk moeilijk uitzag, bleek dit in de praktijk gelukkig mee te vallen en zelfs soms makkelijker uit te pakken.

Een aantal competitiespelers hebben nog meegedaan in 2007 aan het Scaghatoernooi in Schagen en het Narcissentoernooi in Anna Paulowna.

Maart /april / mei 2006:

Ons paastoernooi werd gehouden op 12 april, gevolgd door het kind-ouder toernooi op 18 april. Op 3 mei ging het bedrijvenbadmintontoernooi van start. Hier deden 7 teams aan mee: De Politie, Timmerbedrijf Rob Engel, Defensie DTO, Prins Hendrik Kade, Vinke 1, Vinke 2 en de M&M's. Woensdag 24 mei zijn de finales gespeeld. Kampioen zijn geworden Timmerbedrijf Rob Engel.

De laatste badmintonavond voor de zomerstop was 18 mei 2006.

Juli / augustus / september 2006:

Op 22 juli werd de jaarlijkse BBQ gehouden met het complete SV Sparta bestuur en trainers op het terrein van zwembad de Wirg. De eerste badmintonavond van het nieuwe seizoen was op 30 augustus. In september heeft er voor de jeugd een uitwisseling plaatsgevonden met Poona uit Medemblik.

Oktober 2006

Op de doedag, gehouden op 21 oktober, was er gelegenheid voor kinderen die nog geen lid waren van Sparta, om eens een shuttle te slaan in de Niedorphal .

In oktober ging de NBB competitie van start. Sparta werd vertegenwoordigd door de volgende teams:

Sparta 1: Mark van Essen, Patricia de Vos, Alex van Essen, Anne Kemeling, Mirella Vierveijzer.
Sparta 2: Rob Groot, Ali Vinke, Nico Groot, Anja Verkamman.
Sparta 3: Lars Engel, Ronald Wullur, Ilse Kemeling, Claire Korsten.
Sparta 4: Martin Selhorst, Marcel Groot, Jos Witte, Mariska Hauwert, Suzanne van der Hulst, Mandy de Rooij.
Sparta 5: Jan Vinke, Theo Meijerink, Marita Holtes, Debby de Vries, Nancy de Vries

Sparta WFBC1: Jessica, Samantha, Demi, Suzan, Annika, Romy
Sparta WFBC2: Ab Klomp, Jim Kaan, Bart, Cedric.

De einduitslagen van de NBB competitie zijn als volgt:

Sparta 1, 4e divisie, afd. 3: is als laatste geŽindigd in een poule van zeven.
Sparta 2, 2de klasse, afd. 1: is als eerste geŽindigd in een poule van zeven.
Sparta 3, 3de klasse, afd. 8: is als derde geŽindigd in een poule van zes.
Sparta 4, 5de klasse, afd. 5: is als eerste geŽindigd in een poule van zeven.
Sparta 5, 5de klasse, afd. 6: is als laatste geŽindigd in een poule van zeven.

Sparta 2 en Sparta 4 mochten als kampioenen van hun afdelingsklasse, Sparta vertegenwoordigen op de kampioens-teamwedstrijden regio Noord Holland in Almere op 17 februari 2007.
Helaas werden beide teams van het veld gespeeld door hun tegenstanders.

November /december 2006:

Op 29 november werd ons jaarlijkse Sinterklaastoernooi gehouden met voor elk kind een chocoladeletter. Zaterdagmorgen 16 december was het hyacintendag en werden bollen verkocht in Lutjewinkel door de kleine badmintonnertjes. Dit keer eindelijk nu eens met redelijk weer. Het kersttoernooi werd gehouden op 20 december. Na afloop was er voor een ieder een presentje.

Februari, maart /april 2007.

Woensdag 7 februari 2007 was een spannende avond voor de Sparta Badmintonjeugd.

Er moesten namelijk de deelexamens 1 en 2 afgelegd worden. Eerst een serie theorievragen en daarna wat praktische opdrachten. De examinatoren waren: Ronald, Mark, Marieke en Joost. Iedereen was geslaagd en kreeg het deeldiploma.

Clubkampioenschappen werden dit keer als een kluts-mix-kampioenschappen ingezet. Willekeurige mensen werden aan elkaar gekoppeld, zowel competitiespelers als recreanten. Er werd drie avonden gestreden om de punten. De prijswinnaars waren als volgt:

Competitie mannen, 1ste: Jan Vinke met een gemiddelde score van 0.88 uit 8 wedstrijden.
Competitie mannen, 2de : Martin Selhorst met een gemiddelde score van 0.67 uit 3 wedstrijden.
Competitie mannen, 3de : Theo Meijerink met een gemiddelde score van 0.63 uit 8 wedstrijden.
Competitie vrouwen, 1ste: Ali Vinke met een gemiddelde score van 1 uit 8 wedstrijden.
Competitie vrouwen, 2de : Anja Verkammen met een gemiddelde score van 0.75 uit 4 wedstrijden.
Competitie vrouwen, 3de : Mariska Hauwert met een gemiddelde score van 0.2 uit 5 wedstrijden.
Recreanten mannen, 1ste: Klaas Kaan met een gemiddelde score van 0.67 uit 6 wedstrijden.
Recreanten mannen, 2de : Michiel Snik met een gemiddelde score van 0.67 uit 3 wedstrijden.
Recreanten mannen, 3de : Gerrit de Heer met een gemiddelde score van 0.63 uit 8 wedstrijden.
Recreanten vrouwen, 1ste: Janny Korver met een gemiddelde score van 0.67 uit 3 wedstrijden.
Recreanten vrouwen, 2de : Menda vd Vorst met een gemiddelde score van 0.5 uit 8 wedstrijden.
Recreanten vrouwen, 3de : Els Bierman met een gemiddelde score van 0.4 uit 5 wedstrijden.

Vooruitblik

OP 11 April houden wij een paastoernooi, en in mei sluiten we af met het traditionele bedrijventoernooi, zoals het zich nu laat aanzien zelfs met maar liefst 10 teams.


Jaarverslag afdeling tafeltennis, door Niels van Bruinisse

De tafeltennis vereniging van Nieuwe Niedorp is opgericht op 18 mei 2006 en valt onder de paraplu van sportvereniging - S.V. Sparta uit Nieuwe Niedorp. Het bestuur is als volgt:

Voorzitter Niels van Bruinisse
Penningmeester Marja de Snaijer
Ledenadministratie Petra Borst-Koorn
Secretariaat JoŽlle van Bruinisse
Technische commissie Alex van Essen
  Mark van Essen
  David de Heer
Begeleiding jeugd Dirk van Baaren
Webmaster Niels van Bruinisse

De startdatum van de eerste speelavond dit seizoen was donderdag 7 september 2006.

Strippenkaart:

Speciaal voor mensen die geen lid willen/kunnen worden, maar wel zo af en toe mee willen tafeltennissen, is er een strippenkaart ontwikkeld door Mark van Essen en is verkrijgbaar op de speelavond en speellocatie.

Logo en naam.

Er is eerlijk gestemd op de voorbeeldlogos. Met 1 stem in zijn voordeel is dit het logo geworden. Gemaakt door JoŽlle van Bruinisse.

T-shirts

T-Shirts met het logo van de tafeltennis vereniging. Deze kunnen aan liefhebbers verkocht worden. De prijs is vastgesteld op de kostprijs van het shirt plus €2,-.

Website

De website van S.V. Sparta Tafeltennis is gemaakt en wordt bijgehouden door Niels van Bruinisse. Getracht wordt om de site actueel te houden door middel van artikeltjes, foto&rsquos en filmpjes. Er bestaat tevens de mogelijkheid om een aanmeldformulier uit te kunnen printen en vervolgens in te vullen en in te leveren bij de leiding op de speelavond. De website is te vinden onder http://www.svsparta.nl/tafeltennis/tafeltennis.htm

Flyers

Alex van Essen heeft flyers gemaakt en heeft deze in augustus 2006 uitgedeeld.
Later voor het kind-ouder toernooi en voor het 1e Niedorper Open tafeltennis heeft hij ze ook gemaakt.

Radio Noord-Holland:

Henk Geldermans is benaderd i.v.m. zijn voorstel om Radio Noord-Holland (Hans van Wilgenburg) in te schakelen voor tafeltennistafels en publiciteit voor de nieuwe club.

Sponsors

Hans Beers heeft tafeltennisbatjes en -balletjes gesponsord aan de vereniging.

Tafeltennistafels

Er zijn 4 tafels van de tafeltennisvereniging beschikbaar en deze staan op de speellocatie.

Kasten en karren

JaapJan van Essen heeft een ontwerp meegenomen. Het gaat om een tafeltennistafelkar. Een kar met zwenkwielen met plaats voor 3 tafels. JaapJan van Essen bied aan er ťťn te maken. Hierdoor hoeven we niet wekelijks de tafels op te tillen, gezien ze nog al gewichtig zijn. Marcel Groot heeft een kast gemaakt voor de tafeltennisbatjes.

Sleutels en zaaldienst:

De sleutels van sportzaal de Snip voor S.V. Sparta tafeltennis zijn klaar; twee stuks. Verdeling: Technisch materialen commissie en voorzitter. Zaaldienst; openen en sluiten van de zaal wordt in onderling overleg tussen technische materialen commissie en voorzitter gedaan.

Begeleiding Jeugd:

De begeleiding van de jeugd wordt gedaan door Dirk van Baaren. Wat gezegd mag worden is het volgende:
"Dirk je doet het fantastisch en met heel veel enthousiasme en inzet."

Niedorper Open tafeltennistoernooi

Op 18-03-2007 werd het 1e Niedorper Open tafeltennis toernooi gehouden. Na een aantal sets uit 2 verschillende poules werd Menno Hooijenga terecht de winnaar en versloeg de voorzitter van S.V. Sparta Tafeltennis; Niels van Bruinisse.

Kind-Ouder toernooi

Kind-Ouder toernooi gehouden op 22-03-2007 in Sportzaal de Snip; Scores werden bijgehouden door Marc van Essen. Als derde geŽindigd Demi & ZoŽ. Met als prijs een eervolle vermelding&hellip Als tweede geŽindigd Nikmal & Dirk. Met stip op een welverdiende eerste plaats geŽindigd: Tom & Renť.

Toekomst

Een leuke vereniging en met een aantal enthousiastelingen die het tafeltennis in Nieuwe Niedorp leven proberen in te blazen. Het eerste jaar is al geslaagd. We verwachten zeker nog groei bij de afdeling jeugd en volwassenen. Een paar nieuwe tafels voor in de toekomst voor uitbreiding en vervanging. We gaan er voor en houd de gebruikelijke communicatie middelen in de gaten. S.V. Sparta Tafeltennis zal van zich laten horen.


Slot
Bezoek ook onze website
www.svsparta.nl met inmiddels veel archiefmateriaal van voorgaande jaren: tekst, uitslagen, standen, spelers, foto's, filmpjes en geluid.

Tot slot iedereen bedankt die zich dit seizoen voor SV Sparta heeft ingezet en nog veel sport plezier toegewenst.

Het bestuur
www.svsparta.nl