sparta

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op

1 april 2010

in "Dorpshuis Prins Maurits" te Nieuwe Niedorp

Aanvang 20.00 uur.

AGENDA
  1. Opening
  2. Notulen jaarvergadering 2 april 2009
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Jaarverslag afdeling gymnastiek
  5. Jaarverslag afdeling keurturnen
  6. Jaarverslag afdeling streetdance
  7. Jaarverslag afdeling damesgym
  8. Jaarverslag afdeling badminton
  9. Verslag en verkiezing kascommissie
  10. Financieel verslag
  11. Begroting
   Contributieverhoging
  12. Bestuursverkiezing:
   Aanstelling
   Aftredend en herkiesbaar:Marja de Snaijer, Jaap Jan van Essen en Gerda Spaansen
  13. Tussentijds aftredend: Petra Borst

  14. Rondvraag
  15. Sluiting
Notulen jaarvergadering 2 april 2009

Aanwezige bestuursleden: Jan Muijs, Petra Borst-Koorn, Marja de Snaijer, Corina Boontjes, Gudi Boontjes, Jacqueline Glas-van der Kleij, Gerda Spaansen, Thea van Duijn, Mariska Hauwert, Marcel Groot en JaapJan van Essen.
Leiding gymnastiek: Heidi Schouten, Marian Welp-Ory, Erica Welp en Ellen van der Kroon
Leden: Gea Kaan-Witsmeer
Afwezig met bericht: Henk v.d.Kommer en Dorien Koerts.

 1. Opening:
  De voorzitter Jan Muijs opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
  Jan heet Ellen van der Kroon welkom, zij geeft sinds oktober de dames in Nieuwe Niedorp les. Ook een speciaal woord van welkom voor Thea van Duijn als nieuw bestuurslid. Een korte terugblik op het afgelopen jaar, er heeft zich een langzame maar gestaagde groei voorgedaan bij Erica/Marjan, Heidi en Sonja. In april 2009 heeft de eerste pupil van SV Sparta deelgenomen aan het Nederland Kampioenschap Turnen. Het bestuur is trots op het bereikte resultaat onder leiding van Marit. Ook de badminton draait stabiel. Jan noemt dat hij het zonde vindt dat Petra stopt met ingang van het seizoen 2009/2010.
 2. Notulen jaarvergadering 3 april 2008:
  De notulen worden doorgenomen,
  - Schoonmaak Gymzaal, voor wat betreft de schoonmaak van de gymzaal, die nog steeds vies en plakkerig is volgens de leiding, verklaart Marcel dat er iedere dag 1 uur wordt schoongemaakt en 2x per week met een natte mop.
  - Noot bij contributie: Streetdance staat abusievelijk op € 85,- ipv € 80,- voor het seizoen 2008/2009.
  - Elk badmintonteam betaalt € 60,- buiten het contributiebedrag om aan wedstrijden en overige kosten.
  - Jan bedankt Corina voor het samenstellen.
 3. Mededelingen en ingekomen stukken:
  Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
 4. Jaarverslag afdeling gymnastiek:
  Het jaarverslag wordt doorgenomen er volgt een brainstorm over een nieuwe invulling voor de DoeDag.
  - JaapJan stelt voor Sportservice Schagen erbij te betrekken.
  - Heidi stelt voor uitvoering vragen van DVV Langedijk met de tumblingbaan.
  - Jan bedankt Heidi en Erica voor het samenstellen.
  - Het jaarverslag van het keurturnen is een keurig naslagwerk geworden, zeer uitgebreid.
  - Jan complimenteert Marit voor het samenstellen.
 5. Jaarverslag afdeling streetdance:
  Het jaarverslag van Sonja was kort en krachtig. De uitvoering in juni 2008 in de Schakel in Heerhugowaard is helaas vergeten te vermelden. Jan bedankt Sonja voor het samenstellen.
 6. Jaarverslag afdeling tafeltennis:
  Marcel verteld dat aan het begin van het seizoen er wel enkele jeugdleden waren, echter de senioren taaiden af. Er is toen naarstig gezocht naar leiding. In 1e instantie werd de afdeling even in de koelkast gezet, echter in februari is besloten om de afdeling op te heffen wegens het niet kunnen vinden van leiding. 
 7. Jaarverslag afdeling badminton:
  Het jaarverslag wordt doorgenomen,
  - Er is één fout opgetreden. Alie Vinke heeft in 2009 meegedaan aan de Nederlandse Kampioenschappen ipv in 2008.
  - De leiding voor het seizoen 2008/2009 was in handen van Ronald Geurtsen en Michiel Vlieland.
  - Nico Groot heeft in 2007 afscheid genomen van het trainerschap.
  - Jan bedankt Marcel voor het samenstellen.
 8. Verslag en verkiezing kascommissie:
  Gea Kaan-Witsmeer en Dorien Koerts hebben de financiën bekeken en gecontroleerd. Gea vertelt dat Sparta blij mag zijn met Marja. Het verslag zag er prima uit. Voor volgend jaar mag de afdeling gymnastiek/streetdance iemand voordragen voor de kascommissie.
 9. Financieel verslag:
  Marja licht het verslag toe.
  - We hebben dit jaar positief gedraaid.
  - Wij hebben achteraf nog € 689 aan sponsorbijdrage ontvangen.
  - In 2007 zijn de Pegasus en de tumblingbaan aangeschaft.
  - Er zit een verschuiving in de lasten. De leiding ontvangt nu een vergoeding onder loon.
  - Er gaat een groot bedrag naar de bond.
  - De onkosten van het jubileum is positief uitgevallen, omdat wij meer hadden gereserveerd er restte € 384.
  - Ook aan de KNGU wedstrijd hebben wij geld overgehouden van ca. € 570.
  - Het bestuur verleent Marja decharge voor het gevoerde beheer.
 10. Begroting:
  De begroting komt uit op een negatief saldo van € 1.100. Het verhogen van de contributie wordt besproken.
  - Jaapjan wil geen verhoging voor de jeugdleden van de badminton omdat er geen betaalde trainer tegenover staat. Hiermee kan het bestuur instemmen.
  - Door diverse wisselingen in de lessen voor onze senioren gymleden wordt er tevens besloten ook deze contributie niet te verhogen.
  - Het voorstel om de contributie met 3% te verhogen wordt akkoord bevonden door het voltallig bestuur.
  - Jeugdbedragen worden: badminton jeugd blijft op € 70,- gym jeugd gaat van € 82,- naar €84,50, streetdance jeugd gaat van € 80,- naar € 82,50 en het keurturnen gaat van € 190,- naar € 201,-
  - De volwassen contributiebedragen worden: badminton gaat van € 101,- naar € 103,- en gymnastiek blijft op € 103,-.
 11. Bestuursverkiezing:
  Thea van Duijn is in november aangeschoven in het bestuur van de afdeling recreatieve gymnastiek en wordt benoemd in het bestuur. Jan heet haar van harte welkom. Daarnaast is Jan Muys opnieuw benoemd.
 12. Rondvraag:
  - Gudi Boontjes vertelt dat er een noodvraag vanuit Kolhorn is gekomen of wij een leiding voor hun beschikbaar hebben voor het seizoen 2009/2010. Er komt geen oplossing vanuit het bestuur en de leiding. Gudi zal dit doorgeven.
  - Erica meldt dat er een groot lawaaierig geluid uit de motor van de tumbling komt. – JaapJan zal met leverancier Sidijk bellen.
  - Heidi vraagt of wij weer KNGU wedstrijden gaan organiseren? Ja, maar Marit moet nog de indeling maken voor het nieuwe seizoen. De voorkeur gaat uit naar de organisatie in oktober.
  - Marcel noemt dat de gym en streetdance niet moeten vergeten sponsoring aan te vragen voor de aanschaf van nieuw materiaal voor de gymzaal. Er is nog geld beschikbaar.
  - Marcel vertelt dat de Stichting Sportzaal de Snip 2x per jaar een legionella check laat uitvoeren. Op het jaarlijkse onderhoudsprogramma staan de binnen en buitenramen en de dakgoten. Financieel draait het goed. Er zijn voorlopige plannen voor het uitbreiden van het bergingshok. Dit jaar is het de bedoeling om een schilder te contracteren voor het buitenwerk. Binnen is het schilderwerk gratis door Nol de Bruin gedaan. De Stichting is uitgenodigd om in gesprek te gaan met Katalpa en de Snip over een brede school. Ook is er interesse voor buitenschoolse opvang in de gymzaal. Daarnaast wil de Stichting de dikke matten vervangen en de matrassen.
  - Corina gaat een kampeerweekend organiseren voor de grote vakantie voor onze jeugdleden.
 13. Sluiting:
  Jan sluit de vergadering om 22.15 uur en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis.
Samenstelling bestuur per 01-01-2009
Algemeen bestuur
Voorzitter Jan Muijs
Penningmeester Marja de Snaijer
Ledenadministratie Mariska Hauwert
Secretariaat Petra Borst-Koorn
Leden Henk van den Kommer
  JaapJan van Essen
  Marcel Groot
Gymnastiek
Voorzitter Jan Muijs
Secretariaat Petra Borst-Koorn/Thea van Duijn
Penningmeester Marja de Snaijer
Wedstrijdsecretariaat Corina Boontjes
Technische commissie Henk van den Kommer
Leden Gerda Spaansen-Kliffen
  Gudi Boontjes
  Jacqueline Glas
Badminton
Voorzitter JaapJan van Essen
Secretariaat Marcel Groot
Wedstrijdsecretariaat Dick Korsten

 

Aanbod seizoen 2009/2010
Dag Onderdeel Leiding Locatie Tijden
Maandag Dames Conditiefit Winkel Dorien Sijbenga Niedorphal 13.30 - 14.30 uur
  Keurploeg Meisjes Marit Klok/Wendy Schrijver Gymzaal NN 18.00 - 19.30 uur
Dinsdag Gymnastiek Jeugd Winkel Heidi Schouten Niedorphal 16.00 - 19.00 uur
  Zumba/Stretch en Relax Sonja Donk Gymzaal NN 20.00 – 21.30 uur
Woensdag Streetdance Sonja Donk Gymzaal NN 15.15 - 19.30 uur
  Badminton Jeugd Mark van Essen, Ronald Geurtsen en Simon van Leeuwen Niedorphal 19.00 - 20.00 uur
  Badminton volwassenen Ronald Geurtsen
Harry van de Brink
Niedorphal 20.00 - 22.00 uur
  Dames conditiefit Ellen van der Kroon Gymzaal NN 19.30 – 20.30 uur
Donderdag Keurploeg Meisjes Marit Klok/Wendy Schrijver Gymzaal NN 18.00 -20.00 uur
Vrijdag Gymnastiek Jeugd N.Niedorp Erica Welp Gymzaal NN 15.00 - 20,30 uur

 

Ledenaantal
Aantal leden per jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10
gym jeugd 111 96 121 139 141
streetdance jeugd 31 54 59 69 72
gym volwassenen 40 39 27 27 29
Streetdance/Zumba volwassenen 21 11 - - 35
badminton jeugd 29 37 31 36 20
badminton volwassenen 65 64 71 67 63
Totaal: 297 317 328 338 360
dubbel lid. -6 -9 -6 -12 - 10
Totaal ledenaantal 291 308 322 326 350
Contributie seizoen 2009/2010
Onderdeel Contributiebedrag
gymnastiek jeugd t/m 18 jaar € 84,50
streetdance jeugd t/m 18 jaar € 82,50
badminton jeugd t/m 18 jaar € 70,00
gymnastiek/streetdance volwassenen  € 103,00
badminton volwassenen € 103,00
keurturnen € 201,00
inschrijfgeld €7.50
Doedag

De herfstvakantie kon goed beginnen met de Sparta Doe Dag. Op zaterdag 11 oktober is van 14.00 tot 16.00 uur de Sparta Doe Dag gehouden in de Niedorphal. Vele kinderen hebben weer genoten van alle spelletjes, het luchtkussen en de badminton. Het schminken was ook zeer in trek, gelukkig hadden we genoeg ouders die daarbij wilden helpen. Ook bij de spelletjes was voldoende hulp aanwezig, alle meiden bedankt hiervoor!

Donateurs

Jaar

2006

2007

2008

2009

Aantal donateurs 120 111 92 99

Onze dank gaat uit naar Annemiek Vonk die de coördinatie van de donateurkaarten op zich neemt en de kaarten uitschrijft.

Hyacintenactie

Op 12 december 2009 zijn door onze jeugdleden en ouders hyacinten verkocht. Deze verkoop is voor de vereniging van groot belang, de opbrengst van de hyacinten wordt het volgende jaar in mindering gebracht op de contributie. Er waren deze keer veel jeugdleden en de actie is heel goed verlopen.

Oud Papier

Iedere laatste donderdag van de maand wordt in Winkel oud papier opgehaald.

De totalen per jaar bedragen:

Jaar

2006

2007

2008

2009

Opbrengst in kg. 166.200 170.245 169.590 161.020

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die maandelijks klaar staan voor onze vereniging.

Sponsoring

De Spaansen Groep, Rabobank Fietstochtgroep, Stichting Sportzaal de Snip, Hervormde Wezenadministratie Nieuwe Niedorp, Super de Boer.

Jaarverslag afdeling Recreatieve gymnastiek door Erica Welp

Zaterdag 18-04-2009 waren weer de jaarlijks onderlinge wedstrijden de kleuters gaven een demonstratie met een inleiding met de tumblingbaan en de foamblokken, daarna gingen ze op de toestellen aan het werk dit was een omgangsbaantje van rennen, springen, duikelen, rollen, klauteren enz enz. en als slot hebben we een dansje gedaan met zijn allen. De andere kinderen lieten hun kunsten zien op de lange mat, sprong, balk en brug alle kinderen kregen een mooi diploma en de beste van het groepje ging met een mooie medaille naar huis.

Dit jaar was het slaapfeest voor het eerst georganiseerd. Op 05-05-2009; dit was echt een groot feest. Eerst een sponsorloop en daarna de slaapzaal inrichten. Gelukkig net ruimte genoeg voor iedereen. Daarna was de bonte avond met jury lid boer Bart (Tim) en presentaties Wendy en Lianne, Sascha. Dit was echt top meiden. Daarna met zijn allen slapen; nou ja slapen!! Helaas konden wij niet blijven slapen i.v.m andere verplichtingen.

Zaterdag 28-11-2009 waren de springwedstrijden. De kinderen deden hun oefeningen op de lange mat, kast (breedte en lengte) met plank, kast met minitrampoline en trampoline. Alleen was de opkomst erg klein. Dit i.v.m sinterklaasvieringen.

Jaarverslag afdeling Recreatieve gymnastiek door Heidi Schuyt

In 2009 zijn weer een hoop activiteiten op Sparta gebied geweest.

Het begon met recreatieve gymwedstrijden in Den Helder.

Dat is een gymwedstrijd waar meisjes aan mee mogen doen die alleen 1 uur in de week aan recreatieve gym doen.

Dat was een hele leuke ervaring. We hebben met 6 meisjes meegedaan. Shirley Negenman werd 3e en Annemarie Kaan 5e. Ze gingen allebei met een medaille en zeer trots naar huis.

Dit was ook voor herhaling vatbaar en ga ik ook zeker doen.

Toen waren er de onderlinge wedstrijden.

Ik moest van ver komen om nog net op tijd te zijn maar dat is toch gelukt. Het waren weer leuke wedstrijden met veel kinderen en prijzen.

Om het seizoen af te sluiten hebben we een slaapfeest gehouden voor alle sparta leden van 8 tot 15 jaar. Dit was een waar feest met alles er op en eraan. Een bonte avond met gevarieerde optredens van onder andere ook bestuursleden. Erg leuk. Het slapen was natuurlijk van korte duur, maar dat hoort erbij. Ook dit moeten we zeker herhalen.

In het nieuwe seizoen weer de Sparta doedag. Vanwege een ingelaste vakantie kon ik daar niet bijzijn. Maar naar horen is die goed verlopen.

De springwedstrijden in november kwamen naar mijn idee iets te snel. Vanwege de herfstvakantie mijn eigen vakantie en de griep heb ik toen maar 3 lessen kunnen oefenen en dat is met zo`n grote groep iets te weinig. Ook was de wedstrijd een beetje rommelig. Maar ik denk dat de kinderen het weer erg leuk vonden. Volgend jaar gewoon weer doen en dan iets meer voorbereidingen treffen.

In december weer een geslaagde pietenles met muziek, spelletjes en wat lekkers als afsluiting. En toen was 2009 alweer voorbij.

 

Uitslagen onderlinge gymwedstrijden 18-04-2009

7.30 tot 18.30 uur 1e Wedstrijd gym (geboortejaar 2002 en 2001)

Groep 1 brug balk mat kast ringen Totaal Plaats
Nina Schilder 7,0 7,8 7,6 7,5   29,9 1
Charlotte Koning 7,6 8,0 7,0 7,2   29,8 2
Luuk Borst 8,0 7,3 7,2 7,2   29,7 3
Famke Vleggaar 7,2 7,4 8,0 6,9   29,5  
Fleur Spaansen 7,2 7,4 7,4 7,0   29,0  
Merel Witsmeer 7,4 7,0 7,6 6,5   28,5  
Justin Stadegaard 6,6 6,8 7,0 7,7   28,1  
Maaike Koning 6,8 6,9 7,4 6,5   27,6  
Groep 2

brug

balk

mat

kast

ringen

Totaal

Plaats

Quinty Neering 7,4 7,0 7,0 7,6   29,0 1
Sam Korzhuize 7,6 7,0 6,2 7,6   28,4 2
Sam Borst 7,2 6,9 6,6 7,0   27,7 3
Vera Til 6,8 6,4 7,8 6,7   27,7  
Jacco Deken 7,0 7,0 6,4 7,2   27,6  
Marleen van der Stoop 7,0 6,3 7,6 6,5   27,4  
Tanysha Baas 6,6 6,3 6,8 6,4   26,1  
Mees Hoep 6,8 6,3 6,2 6,8   26,1  

 Groep 3

brug

balk

mat

kast

ringen

Totaal Plaats
Annemarie Kaan 7,8 7,7 6,6 6,9   29,0 1
Tooske van Zadel 8,0 7,5 6,6 6,5   28,6 2
Lotte de Vos 7,0 7,3 6,4 7,1   27,8 3
Eva Kramer 7,2 7,0 6,2 6,6   27,0  
Bente Visser 6,8 6,7 6,0 6,5   26,0  
Madelief Wijn 6,6 7,0 6,0 6,4   26,0  
Maria Norder 6,8 6,8 6,0 6,3   25,9  
Pien Nieman 6,4 7,0 6,2 6,3   25,9  

 Groep 4

brug

balk

mat

kast

ringen

Totaal Plaats
Timo Mud 7,0   6,6 6,8 7,2 27,6 1
Robin van Duijn 7,4   6,4 7,1 6,6 27,5  
Remi Slikker 7,2   6,8 6,9 6,4 27,3  

19.00 tot 20.00 uur 2e Wedstrijd gym (geboortejaar 2000 en 1999)

Groep 5 brug balk mat kast ringen Totaal Plaats
Erik Visser 8,3 8,2 7.4
8.1
 32.0 1
Frderique Habets 7,8 8,0 8,0 8,0 31,8 2
Megan Zut 8,2 8,0 8,0 7,6   31,8 2
Amber Stadegaard 7,9 7,8
8,0 7,8 31,5 3
Charlotte Weststrate 7,7 7,4 7,8 7,7   30,6  
Sem Danenberg 7,1 7,8 7,4 7,7 30,0
Sander van Veen 7,3 7,4 7,2 7,6   29,5  

 Groep 6

brug

balk

mat

kast

ringen

Totaal

Plaats

Demi Stroet 7,8 8,0 8,2 7,3   31,3 1
Kyara Edam 8,0 7,8 8,0 7,2 31,0 2
Lumma Colenbrander 7,4 7,7 7,4 7,3   29,8 3
Larissa Ruseler 7,4 7,3 8,0 7,1 29,8 3
Michelle Bruin 7,7 7,3 7,6 7,0   29,6  
Anna Groot 7,3 7,2 7,4 7,5 29,4
Jessica Volkers 7,1 6,9 6,8 7,0   27,8  
Groep 7 brug balk mat kast ringen Totaal Plaats
Jeroen Kamps 8,0 7,0 7,2 7,7   29,9 1
Nikki Vredenburg 7,5 6,7 7,8 7,5   29,5 2
Roy Burger 7,7 6,9 7,2 6,9   28,7 3
Sacha Deken 7,0 6,8 7,0 7,2   28,0
Finn Koorn 7,2 6,4 6,8 7,0   27,4  
Joris Borst 7,5 6,4 6,6 6,9   27,4  
Groep 8 brug balk mat kast ringen Totaal Plaats
Nika Koorn 8,5 8,2 8,0 8,2   32,9 1
Sydney Zut 8,8 8,2 7,6 8,0   32,6 2
Shirley Negenman 8,2 7,7 7,6 7,7   31,2  
Maxime van Duijn 8,0 7,0 7,4 7,5   29,9  
Groep 9 brug balk mat kast ringen Totaal Plaats
Lola Otjes 8,0 7,6 7,2 6,8   29,6 1
Kelly Brugman 7,7 7,5 6,8 7,3   29,3 2
Nicky van de Berg 7,0 7,0 7,0 7,2   28,2  
Bianca Konijnenburg 7,2 7,1 6,6 6,7   27,6  

20.30 tot 21.30 uur 3e Wedstrijd Gym (geboortejaar 1998 en ouder)

 Groep 10

brug

balk

mat

kast

ringen

Totaal Plaats
Natascha Koerts 9,2 8,7 8,2 8,0   34,1 1
Nadine Grosz 8,2 8,2 8,0 7,4   31,8 2
Meike Groot 7,6 8,0 7,2 7,6   30,4 3
Hannah Slinger 7,2 8,1 7,8 7,2   30,3  
Mandy Tesselaar 7,6 8,0 7,6 7,0   30,2  
Sanne van de Velde 6,7 7,4 8,0 7,4   29,5  

 Groep 11

brug

balk

mat

kast

ringen

Totaal Totaal
Maureen Grosz 7,4 7,8 7,6 7,4   30,2 1
Femke Visser 7,6 7,6 7,4 7,2   29,8 2
Sophie Koning 6,8 7,7 7,4 7,8   29,7 3
Charlotte Habets 7,0 7,4 7,8 7,2   29,4  
Anna Strijbis 7,2 7,5 7,0 7,4   29,1  
Marieke Benning 6,8 7,6 7,0 7,0   28,4  
Annet Kloppenburg 6,2 7,7 6,8 6,8   27,5  
Desiree de Ruiter 6,5 7,3 6,4 6,2   26,4  

 Groep 12

brug

balk

mat

kast

ringen

Totaal Plaats
Youri Sweep 8,4 7,8 8,2 8,5 32,9 1
Justin Sweep 8,2 8,0 7,8 8,5 32,5  
Rick Klink gevallen tijdens inturnen        

Jaarverslag afdeling Keurturnen door Marit Klok
5e divisie 4e divisie
Lisa Munster ’97 jeugd 10 keuze 9 keuze
Lisanne Ursem ’97 jeugd 10 keuze 9 keuze
Roos van Vilsteren ’98 pup. 2 10 verpl. 9 verpl.
Daphne Koolen ’98 pup. 2 10 verpl. 9 verpl.
Julia Spaansen ’98 pup. 2 10 verpl. 9 verpl.
Daphne Blokker ’98 pup. 2 10 verpl. 9 verpl.
Ilse van de Kroon ’99 pup. 1 11 verpl. 10 verpl.
Celine Schouten ’99 pup. 1 11 verpl. 10 verpl.
Arlette Schenk ’00 instap 12 verpl. 11 verpl.
Lianne Bouma ’00 instap 12 verpl. 11 verpl.
Joyce van de Kroon ’01 basis 13 verpl. 12 verpl.
Nika Koorn ’01 basis 13 verpl. 12 verpl.
Luisa Rooseboom ’01 basis 13 verpl. 12 verpl.
Sydney Zut ’00 onofficieel 14 verpl. 13 verpl.
Maxime van Duijn ’00 onofficieel 14 verpl. 13 verpl.

Eind seizoen 2008 heeft Sparta de keuze gemaakt om alleen te turnen in de 4e en 5e divisie.

Dit besluit heeft voor het succes van Sparta niets afgedaan. Natuurlijk presteert een ieder op eigen niveau, naar eigen kunnen. Voor de één betekent dit dat er regelmatig medaille kansen zijn, en voor de ander is er wel eens een verrassende medaille.

Maar het hoogtepunt van het afgelopen seizoen was de deelname aan het Nederlands Kampioenschap turnen in Waalwijk waar Roos van Vilsteren hoge ogen gooide. Na twee toestellen stond zij op een tweede plaats. En na vier toestellen eindigde Roos als zevende. Een ongelooflijk knappe prestatie! Hierover later meer. Nu eerst het verloop van de andere turnsters.

Jaarverslag afdeling streetdance door Sonja Donk

De Streetdance liep weer goed dit jaar. We hebben nu vier groepen en het eerste uur begint nu om 15.15 uur en de lessen lopen tot 18:30 uur. De laatste groep (de oudere meiden vanaf 14 jaar) is gestopt wegens te weinig leden. De andere uren lopen goed en iedereen is nog steeds enthousiast.

In 2009 zijn er twee uitvoeringen geweest van de streetdancegroepen. De eerste was tijdens de onderlinge wedstrijden op 18 april 2009.

Daar zat het wat tegen met de muziek, maar toen dit uiteindelijk was, kreeg men een fantastisch optreden te zien.

De tweede voorstelling was de Kerstvoorstelling 2009:

Ook deze uitvoering van de streetdancegroepen op 11 december was een daverend succes. In 3 kwartier lieten zij zien wat ze de afgelopen maanden hadden geleerd.

Zo’n 250 mensen mochten dit aanschouwen in de pr. Maurits in Nwe. Niedorp.

Daarnaast startte Sonja Donk begin oktober een Zumbagroep(een 10-weekse workshop) voor de dames in de leeftijdsgroep van 16 t/m ong. 70 jaar. Bij de start meldden zich ongeveer 35 dames aan. Het was even passen en meten in de Snip, maar het lukte.

Jaarverslag afdeling damesgym door Ellen van der Kroon

We hebben een leuk, sportief jaar achter de rug. Een nieuw lid en een oud lid, die weer begonnen is.

 

Met behulp van Dorien en aanvulling van mezelf zijn we lekker een uurtje aan het bewegen o.a. warming-up,steps, aerobics, cardio, grondoefeningen en aan het einde een cooling-down.

 

Het is erg leuk om met deze enthousiaste dames te sporten.

Jaarverslag afdeling badminton door Marcel Groot

Dit seizoen is wederom de jeugdtraining verzorgd door Mark van Essen en Ronald Geurtsen.

Recent is ook Simon van Leeuwen begonnen de jeugd de eerste beginselen bij te brengen.

Enige recreanten en beginnende spelers werden getraind door Ronald. De competitie spelers werden dit seizoen onder handen genomen door Harry van de Brink.

Voor de vijfde keer hebben we dit seizoen meegedaan aan de West Friese Badminton Combinatie (WFBC). Dit keer door een senioren mixteam bestaande uit Wiljan Benedick, Ab Klomp, Jim Kaan, Bart van der Zee, Tessa Arends, Lilian Doodeman en Samantha Lont. Ook deden er twee jeugdteams mee in de WFBC: Een team voor de 14-16 jarigen en een team in de leeftijd van 8-10 jaar. De recreanten senioren hadden daarnaast ook meegedaan aan de "Julianadorp" competitie door het team van Jannie Korver, Michiel Snik, Klaas Kaan , Jan Wever, Gea Kaan, Menda van der Vorst, Cor en Mandy de Rooy.

In het kader van een maatschappelijke stage hebben Nicolien Smit en Meike Groot geholpen bij de jeugdtraining en hebben een sponsor gevonden voor shirtjes voor de kleinsten.

Maart /april /mei /juni 2009: Zoals elk jaar ook dit keer een paastoernooi voor de senioren, clubkampioenschappen en op 15 april 2009 het kind-ouder toernooi.

In april en mei wordt inmiddels traditioneel het bedrijventoernooi gehouden, georganiseerd onder de immer enthousiaste leiding van Jan Vinke. Kon een team van Vinke vorig jaar nog nipt een derde plek bemachtigen, dit keer ging het beter: Als 10e geëindigd is Bas Gelijk, op de 9e plek een teleurstellende Politie 1, dit keer voor de verandering eens niet in blauw maar in een flitsend roze tenue op de baan. Op plek 8 GevelTechniek Ymond, plek 7 de Polder en op plaats 6 de kampioen van vorig jaar: Politie 2. Op plek 5 was geëindigd! VENT (gewoon de oude jongens van voorheen DTO), en op plek 4 het team van de meiden van de Vries. De bronzen plek werd veroverd door Rob Engel, zilver was er voor Vinke 2 en goud voor Vinke 1.

De laatste badmintonavond voor de zomerstop was 20 mei 2009 met de finales van het bedrijventoernooi.

Juli / augustus / september / oktober 2009: Voorafgaand aan de jaarlijkse Sparta BBQ, gehouden met het complete SV Sparta bestuur en trainers op de binnenplaats van de Snip, zijn we gaan kanoën op het kanaal, wat een groot succes was. De eerste badmintonavond van het nieuwe seizoen was op 26 augustus 2009. De Sparta doedag werd dit keer gehouden op 10 oktober 2009.

COMPETITIE BADMINTON SPARTA, SEIZOEN 2009-2010 (Door Theo Meijerink)

Dit jaar gingen we de competitie van start met vijf senioren mix-teams. Het 1e, 2e, 4e en 5e team waren min of meer gelijk aan het team van het vorig seizoen. Het 3e team was geheel nieuw. Alle teams hebben dit seizoen hele goede resultaten behaald en een goede eindklassering! Ook ging het goed met de bezetting van de teams. Slechts 1 keer heeft een team incompleet gespeeld en er zijn niet veel blessures geweest. De blessure die Mirella opliep in de laatste wedstrijd is een langdurige maar er is goede hoop op herstel voor het begin van het seizoen 2010-2011.

Team 1

Team 1 speelde in de 4e Divisie van de landelijke competitie en hebben met het behalen van de 5e plaats een heel goed seizoen gespeeld. Vorig jaar was het voor het eerst in de historie van Sparta dat een Team 1 zich wist handhaven in de landelijke competitie. Dit jaar stond het team een paar wedstrijden voor het einde van de competitie zelfs op een 3e plaats!! De verschillen waren klein en op de uiteindelijke 5e plaats kan met trots worden teruggekeken. Halverwege de competitie heeft Patricia haar lidmaatschap opgezegd. Heel jammer maar hier is verder ook niets aan te doen. Verder heeft Samuel Pater 2 keer ingevallen, waardoor het team op volle sterkte kon blijven spelen.

De vaste spelers van team 1 waren: Mark van Essen, Alex van Essen, Anne Kemeling, Mirella Vierveijzer, Marina Bruinsma en Patricia Vos.

Helaas is Mirella in de laatste thuiswedstrijd ernstig en langdurig geblesseerd geraakt , doordat haar achillespees afscheurde. Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Team 2

Team 2 had een prima seizoen in de 1e klasse. Edward en Karin zijn er dit seizoen bijgekomen. Rob Groot was gestopt maar door blessure (Edward) speelde Rob toch regelmatig mee. Dit was keihard nodig om toch op goede sterkte te kunnen blijven. Eén wedstrijd heeft Wilco Hermsen nog meegedaan zodat het team compleet bleef. Een 4e plaats in de competitie is een prima resultaat.

De vaste spelers van team 2 waren: Michel Vlieland, Samuel Pater, Edward van Mechelen, Alie Vinke, Anja Verkamman en Karin Schrijver.

Team 3

Team 3 was een geheel nieuw team, bestaande uit: De familie Korsten, Dick, Marja en Claire en Lars Engel. Gelukkig mocht er gestart worden in de 3e klasse. Het niveau van de 3e klasse kon het team prima aan met een verrassende 3e plaats! Alleen Heerhugowaard en ’t Vennewater bleken sterker. Het team heeft tot de laatste wedstrijd met de vier vaste spelers gespeeld. De laatste wedstrijd heeft Bas Bruinsma meegedaan voor Lars. Bas leverde een prima dubbel- en mixpartij af!

Team 4

Team 4 kwam na één jaar 4e klasse weer terug naar de 5e klasse. Vanaf het begin tot het einde werd er gestreden om de bovenste plaatsen en uiteindelijk werd het een 2e plaats! Alleen The Shuttle bleek sterker. Heel leuk en ook heel goed was het meedoen van Tessa Arends die vanuit de jeugd nu haar eerste seizoen bij de senioren speelde. Ook Majlits deed het uitstekend in haar 1e seizoen. Eénmaal is een beroep gedaan op Douwe Bijwaard en Theo Meijerink om toch compleet te kunnen starten. Verder waren de vaste spelers van team 4:

Martien Selhorst, Marcel Groot, Jos Witte, Mariska Hauwert, Majlits Busch en Tessa Arends.

Team 5

Team 5 speelde dit jaar een heel goed seizoen en eindigde als 2e. Poona bleek het hele seizoen te sterk voor de andere teams. Een gelijkspel thuis tegen Poona was dan ook een prachtige prestatie. Het team heeft één keer een beroep gedaan op Majlits maar was verder het hele seizoen compleet. Een spannende competitie en weer een stijgende lijn. Ook volgend jaar zal team 5 spelen in de 5e klasse. De vaste spelers van team 5 zijn:

Jan Vinke, Theo Meijerink, Eva Berkhout en de zusjes Debby, Nancy en Brenda de Vries.

November /december 2009: December staat traditioneel in het teken van het Sinterklaastoernooi en het kersttoernooi. Ook hebben een aantal badmintonnertjes samen met Sparta gymnasten hyacinten uitgevent.

Januari, februari, maart /april 2010:

Op 13 februari 2010 is er een jeugdwedstrijd geweest in Hoogwoud.

Op 6 en 7 maart heeft onze Ali Vinke deelgenomen aan de Nederlandse Veteranen

Kampioenschappen 2010 50+. Samen met Roy van Waardenburg is ze bij de GD geëindigd op de derde plaats. Bij de DD eveneens een zeer verdienstelijk resultaat; samen met Nannie Bolt is de derde plek gewonnen.

Vooruitblik

De jonge jeugd (met veel nieuwe badmintonnertjes) is druk bezig met het deeldiploma o.l.v. Meike Groot

Op 20 maart is er het WFBC jeugdtoernooi, op 31 maart 2010 gaan we een paastoernooi houden voor de Senioren en 14 april 2010 het kind-ouder toernooi. In april en mei volgt een volgende spannende aflevering van het al vroeg volgeboekte bedrijven toernooi.

Slot

Bezoek ook onze website www.svsparta.nl met inmiddels veel archiefmateriaal van voorgaande jaren: tekst, uitslagen, standen, spelers, foto's, filmpjes en geluid.

Tot slot iedereen bedankt die zich dit seizoen voor SV Sparta heeft ingezet en nog veel sport plezier toegewenst.

Het bestuur

www.svsparta.nl