Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op

7 april 2011

in "Dorpshuis Prins Maurits" te Nieuwe Niedorp

Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

  1. Opening
  2. Notulen jaarvergadering 1 april 2010
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Jaarverslag algemene gegevens
  5. Jaarverslag afdeling gymnastiek
  6. Jaarverslag afdeling keurturnen
  7. Jaarverslag afdeling streetdance
  8. Jaarverslag afdeling damesgym
  9. Jaarverslag afdeling badminton
  10. Verslag en verkiezing kascommissie
  11. Financieel verslag
  12. Begroting
   Contributieverhoging
  13. Bestuursverkiezing:
   Aanstelling
   Aftredend en herkiesbaar: Henk van den Kommer, Corina Boontjes
  14. Aftredend: Gudi Boontjes, Jacqueline Glas en Marja de Snaijer

   Nieuw aantredend: Mark Koorn(penningmeester)

  15. Rondvraag
  16. Sluiting

Notulen jaarvergadering 1 april 2010

Aanwezige bestuursleden: Jan Muijs, Petra Borst-Koorn, Marja de Snaijer, Corina Boontjes, Gudi Boontjes, Henk v.d. Kommer, Gerda Spaansen, Thea van Duijn, Mariska Hauwert en Marcel Groot.
Leiding gymnastiek: Heidi Schouten, Marian Welp-Ory, Erica Welp en Ellen van der Kroon
Leden: Gea Kaan-Witsmeer
Afwezig met bericht: Connie Sprangers en Jacqueline Glas
Notulist: Thea van Duijn

 1. Opening:
  De voorzitter Jan Muijs opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
  Jan merkt op dat er een kleine opkomst is op deze jaarvergadering. Waarbij Jan van het positieve uit gaat; tevreden leden. Jan geeft een korte terugblik op 2009; leiding doet het goed; uren van de gym en streetdance zitten vol. Complimenten aan de leiding. Bij het badminton is een kleine terugloop bij de jeugdleden.
 2. Notulen jaarvergadering 2 april 2009:
  De notulen zijn per mail naar een ieder verzonden. Voor de volgende jaarvergadering wordt verzocht een ieder voor zich de notulen uit te printen. Notulen worden doorgenomen:
  - Schoonmaak Gymzaal; Erica en Marian geven aan dat gymzaal op vrijdagmiddag vies is. Marcel geeft aan dat gymzaal vermoedelijk gebruikt wordt als overblijflokaal door de basisschool, waardoor gymzaal vies kan zijn. Marcel bespreekt dit met de school. Schoonmaakbedrijf is alle dagen in de Snip voor schoonmaak. Toestellenhok is erg rommelig, maar het opgeruimd houden hiervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gebruikers.
 3. - Erica meldt dat de EHBO-doos erg hoog/onhandig ophangt. Marcel gaaft aan dat dit een bewuste keuze is geweest(om misbruik door schooljeugd tegen te gaan). Erica kan zich in deze reden wel vinden.
  - Jan bedankt Petra voor het samenstellen.

 4. Mededelingen en ingekomen stukken
  Marcel geeft aan dat alle bestuursleden en leiding via de website ‘ledenadministratie’ bij de NAW-gegevens kunnen van de leden. Mocht iemand nog geen inlogcode hebben, dan kan deze persoon terecht bij Marcel.
 5. Marcel geeft ook aan dat er een fout staat bij de ‘samenstelling bestuur per 01-01-2009; wedstrijdsecretariaat van de badminton wordt geregeld door dhr. Theo Meijerink. Dick Korsten is bestuurslid badminton.

  In 2009 is er minder oud papier opgehaald wegens hevige sneeuwval in december. De heren van de ophaaldienst doen een dringende oproep voor dames! Aanmelden kan bij Marcel Groot.

 6. Jaarverslag afdeling gymnastiek;
  - Jan bedankt Heidi en Erica voor het samenstellen.
  - Het jaarverslag van het keurturnen is een keurig naslagwerk geworden, zeer uitgebreid. Jan complimenteert Marit voor het samenstellen.
 7. Jaarverslag afdeling streetdance;
 8. Het jaarverslag van de streetdance is geschreven door Thea van Duijn, daar er

  geen reactie van Sonja is gekomen. Dit jaar is er ook een verslag van de

  damesgym geschreven door Dorien en Ellen. Ellen geeft aan dat de groep op

  maandagmiddag steeds meer Spartaleden krijgt. Er is een tekort aan steps. Er

  wordt ingestemd dat een aantal steps en matjes overgaan naar de Niedorphal. Jan

  bedankt Dorien en ellen voor hun bijdrage.

 9. Jaarverslag afdeling badminton;
  - Er is één wijzigingen; Paastoernooi senioren is niet doorgegaan wegens tekort tijdsbestek voor het organiseren ervan.
 10. Verslag en verkiezing kascommissie:
  Gea Kaan-Witsmeer en Sylvia Visser hebben de financiën bekeken en gecontroleerd. Gea vertelt wederom dat Sparta blij mag zijn met Marja. Het verslag zag er prima uit. Voor volgend jaar mag de afdeling badminton iemand voordragen voor de kascommissie.
 11. Financieel verslag:
  Marja licht het verslag toe.
  - We hebben dit jaar positief gedraaid; € 167,00 aan de goede kant. Op de balans staat ‘verlies’, dit moet echter zijn ‘winst’. Kosten(huur/loonkosten) zijn evenredig hoog gegaan met inkomsten.
 12. Begroting 2010:
  De begroting komt uit op een negatief saldo. Het verhogen van de contributie wordt besproken. Binnen 2 jaar gaat waarschijnlijk de gemeentesubsidie vervallen; ook huur van zalen wordt weer verhoogd; sponsoring blijft uit (door recessie?).
  Het voorstel om de contributie met 2% te verhogen wordt akkoord bevonden door het voltallig bestuur.
  - Jeugdbedragen worden: badminton jeugd wordt € 71,50; gym jeugd gaat naar € 86,00, streetdance jeugd gaat naar € 84,00 en het keurturnen gaat naar € 205,-.
  - De volwassen contributiebedragen worden: badminton gaat naar € 105,- en ook damesgym gaat naar € 105,-.
 13. Met dank aan Marja voor financieel verslag en begroting. En dank aan Gea Witsmeer en Sylvia Visser voor de kascontrole.

 14. Bestuursverkiezing:
  Aftreden en herkiesbaar: Gerda Spaansen, JaapJan van Essen. Beide blijven nog in bestuur. Drie mensen hebben aangegeven na seizoen 2010/2011 te stoppen: Marja de Snaijer, Gudi Boontjes en Jacqueline Glas. Met name de vervanging voor Marja baart enige zorg. Een ieder wordt gevraagd in zijn/haar omgeving rond te kijken/vragen wie haar taken kan overnemen.
 15. Tussentijds aftredend is Petra Borst. Zij heeft 16 jaar lang zich ingezet voor SV Sparta. Jan Muijs bedankt haar dan ook op gepaste wijze, voor bewezen diensten, met een prachtig cadeau. Hij neemt met lovende woorden afscheid.

 16. Rondvraag:
  - Marcel; dankt Mariska voor het keurig bijhouden van de ledenadministratie. Hij vraagt vervolgens of er nog een turnwedstrijd wordt georganiseerd door SV Sparta. In 2010 zal dit niet het geval zijn; KNGU heeft Sparta niet ingepland. Waarschijnlijk wel voor november 2011. Corina en Gerda laten dit tijdig weten.
 17. Sluiting:
  Jan sluit de vergadering om 21.45 uur en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis.

 

 

 

 

 

 

Algemene gegevens

 

Samenstelling bestuur per 01-01-2011

Algemeen bestuur

Voorzitter

Jan Muijs

Penningmeester

Marja de Snaijer

Ledenadministratie

Mariska Hauwert

Secretariaat

Thea van Duijn

Leden

Henk van den Kommer

 

JaapJan van Essen

 

Marcel Groot

Gymnastiek

Voorzitter

Jan Muijs

Secretariaat

Thea van Duijn

Penningmeester

Marja de Snaijer

Wedstrijdsecretariaat

Corina Boontjes

Technische commissie

Henk van den Kommer

Leden

Gerda Spaansen-Kliffen

 

 

Badminton

Voorzitter

JaapJan van Essen

Secretariaat

Marcel Groot

Wedstrijdsecretariaat

Theo Meijerink

Bestuurslid

Dick Korsten

 

Aanbod seizoen 2010/2011

Dag

Onderdeel

Leiding

Locatie

Tijden

Maandag

Dames Conditiefit Winkel

Dorien Sijbenga

Niedorphal

13.30 - 14.30 uur

 

Keurploeg Meisjes

Marit Klok/Wendy Schrijver

Gymzaal NN

18.00 - 19.30 uur

Dinsdag

Gymnastiek Jeugd Winkel

Heidi Schouten

Niedorphal

16.00 - 19.00 uur

 

Zumba/Stretch en Relax

Sonja Donk

Gymzaal NN

20.00 – 21.30 uur

Woensdag

Streetdance

Sonja Donk

Gymzaal NN

15.15 - 19.30 uur

 

Badminton Jeugd

Mark van Essen, Ronald Geurtsen en Simon van Leeuwen

Niedorphal

19.00 - 20.00 uur

 

Badminton volwassenen

Ronald Geurtsen

Harry van de Brink

Niedorphal

20.00 - 22.00 uur

 

Dames conditiefit

Ellen van der Kroon

Gymzaal NN

19.30 – 20.30 uur

Donderdag

Keurploeg Meisjes

Marit Klok/Wendy Schrijver

Gymzaal NN

18.00 -20.00 uur

Vrijdag

Gymnastiek Jeugd N.Niedorp

Erica Welp

Gymzaal NN

15.00 - 20,30 uur

  

Ledenaantal

Aantal leden per

jan-07

jan-08

jan-09

jan-10

jan-11

 

 

 

 

gym jeugd

96

121

139

141

148

streetdance jeugd

54

59

69

72

72

gym volwassenen

39

27

27

29

31

Streetdance/Zumba volwassenen

11

-

-

35

 

-

badminton jeugd

37

31

36

20

18

badminton volwassenen

64

71

67

63

61

 

317

328

338

360

330

dubbel lid.

-9

-6

-12

- 10

-16

Totaal ledenaantal

308

322

326

350

314

 

Contributie seizoen 2010/2011

Onderdeel

Contributiebedrag

gymnastiek jeugd t/m 18 jaar

€ 86,00

streetdance jeugd t/m 18 jaar

€ 84,00

badminton jeugd t/m 18 jaar

€ 71,50

gymnastiek/streetdance volwassenen 

€ 105,00

badminton volwassenen

€ 105,00

keurturnen

€ 205,00

inschrijfgeld

€7.50

Doedag

Het nieuwe seizoen kon goed beginnen met de Sparta Doe Dag. Op zaterdag 2 oktober is van 14.00 tot 16.00 uur de Sparta Doe Dag gehouden in de Niedorphal. Vele kinderen hebben weer genoten van alle spelletjes en het badminton. Ook bij de spelletjes was voldoende hulp aanwezig, iedereen bedankt hiervoor!

 

Jaarverslag keurturnen 2010

5e divisie 4e divisie
Lisa Munster '97 jeugd 9 keuze
Lisanne Ursem '97 jeugd 10 keuze
Julia Spaansen '98 jeugd 10 keuze
Ilse van der Kroon '99 pup. 2 10 verpl.
Celine Schouten '99 pup. 2 10 verpl.
Arlette Schenk '00 pup. 1 11 verpl.
Lianne Bouma '00 pup. 1 11 verpl.
Joyce van der Kroon '01 instap 11 verpl.
Nika Koorn '01 instap 12 verpl.

Dit jaar waren er 9 wedstrijdturnsters actief bij Sparta. Twee hiervan kwamen uit in de 4e divisie en zeven turnsters in de 5e divisie. Ook in de loop van dit seizoen zochten we naar nieuwe aanwinsten. Een heel aantal meisjes is hier voor in aanmerking gekomen. Helaas was er zware concurrentie vanuit andere sporten en ontwikkelingsmogelijkheden en verlieten zij de turnsport. Toch kan ik gelukkig op het moment van schrijven melden dat er weer jong talent bij Sparta is neergestreken.

Het grootste gedeelte van de trainingen zijn, door de zwangerschap van Marit, waargenomen door Wendy Schrijver. Zij heeft dit op voortreffelijke wijze gedaan. Wel hebben wij in overleg besloten dit jaar niet deel te nemen aan de basis wedstrijden voor de allerjongste categorie. Daar Wendy naast haar afstuderen twee maal per week de trainingen verzorgde en de wedstrijden begeleidde, wilden we niet ook nog eens de basiswedstrijden erbij halen. Wendy, nogmaals bedankt voor je tomeloze inzet voor onze meiden!

En dan nu het persoonlijke wedstrijdverloop van afgelopen seizoen:

 

Lisa Munster heeft inmiddels veel wedstrijd ervaring en weet wanneer ze moet pieken. Als tweede jaar jeugd lagen er voor haar kansen. Zeker binnen de competitie. Hierbij waren er op elke wedstrijd prijzen voor Lisa. Tot de district finale was Lisa vertegenwoordigd. Maar eenmaal in deze trechter van de besten van half Nederland, blijkt dit toch een maatje te groot voor Sparta met slechts 3,5 uur trainen. Maar we staan er wel en dat is toch weer een knappe prestatie. Omdat Lisa komend seizoen door drukte op school slecht 1,5 uur gaat trainen, gaat zij een stapje terug naar de 5e divisie.

Lisanne Ursem heeft dit jaar veel blessureleed. Hetgeen allemaal niet in de gymzaal is gebeurd, maar ja, we hebben er natuurlijk wel mee te maken. Wist zij in het begin van het seizoen nog een 8e plaats te bezetten, halverwege was Lisanne het spoor even bijster. Toch wist zij goed af te sluiten met nog een zilveren medaille voor brug op de toestelfinale. Lisanne verlaat na dit seizoen de sport.

Julia Spaansen was dit jaar ook bezig met een afscheidstournee. Julia die zich als eerste jaar jeugd staande moest zien te houden in dit steeds grote deelnemersveld liet dit jaar een stijgende lijn zien. Met als hoogst geklasseerde laatste wedstrijd een 10e plaats.

Ilse van de Kroon verweert zich kranig. Tijdens de doorstroming greep Ilse met een 6e plaats net mis. Er gingen er maar 5 door naar de regio. Maar bij de finale Noord nam Ilse revanche. Hier nam zij de zilveren beker in ontvangst. En ook op de toestelfinale greep Ilse haar kans. Voor balk en vloer sleepte Ilse een medaille binnen. Ja, binnen de regio hoort Ilse er zeker bij.

Celine Schouten turnt op eigen niveau goed. Binnen haar eigen ontwikkeling laat zij steeds weer zien dat er veel mogelijk is. Toch heeft Celine op de wedstrijd vaak veel spanning en dat maakt dat het daar vaak net iets minder gaat. Op de wedstrijden kijken we naar Celine haar eigen stijgende lijn.

Arlette Schenk werd dit jaar regio kampioen turnen. Dat wil zeggen provinciale kampioen! Vaak heb je slechts één keer in het jaar dat alles op de wedstrijd klopt. Dit gebeurde bij Arlette op het provinciale kampioenschap. Heerlijk! Dit nemen ze je nooit meer af. En zo viel zij ook binnen de competitie steeds in de prijzen. Dan weer goud, dan weer eens zilver. Een mooi seizoen voor Arlette.

Lianne Bouma turnt dit seizoen zeer stabiel. Ze volgt Arlette op de voet. Vaak is een bronzen plak voor Lianne weggelegd. Ook Lianne komt net als Arlette tot aan het districtkampioenschap. Waar de druk voor Arlette hier te groot werd, had Lianne het in bedwang. Op het district, wat een gebied bestrijkt van half Nederland, werd Lianne keurig 8e.

Joyce van de Kroon turnt 4e divisie. Al bij de basiswedstrijden liet Joyce zien hoe constant ze is. Joyce is bijna altijd wel goed voor een medaille, maar goud heeft zij dit seizoen niet behaald. Machtig vond ik haar prestatie op de finale Noord, door hier een bronzen plak in ontvangst te nemen. Op de regio finale werd Joyce 6e en tijdens de district wedstrijd (half Nederland) 9e. Dit alles is zeer knap wanneer je bedenkt dat de 4e divisie voor Sparta wel wat zwaar is.

Nika Koorn heeft een prachtig eerste seizoen geturnd. Ze werd kampioen van ons rayon en tot aan het district turnde Nika zeer constant. Steeds weer viel zij in de prijzen. Nika gaat volgend jaar samen met Joyce haar geluk beproeven in de 4e divisie.

 

De jonge aanwas staat te trappelen om ook deel te mogen nemen aan de wedstrijden. Zij zien het succes van onze meiden. Komend seizoen gaan we weer vol enthousiasme van start. Marit gaat een stapje terug en neemt samen met Wendy de maandagtraining voor haar rekening. Op de donderdag doet Wendy dit alleen. Met deze prettige samenwerking, ouders die achter hun meiden staan en op deze manier ook een beetje van ons zijn, zien we komend seizoen weer zonnig tegemoet.

Jaarverslag damesgym nwe. Niedorp

We hebben weer een sportief jaar achter de rug. Alle spieren kwamen weer aan de beurt. De dames konden van winterkleding zo hun bikini aan.

In juni met tien dames aan de Rabobank fietstocht meegedaan. Mooie tocht en heel gezellig. Eind juni rondje je Rijd gelopen en als afsluiting met z'n allen wat gedronken.

Jaarverslag damesgym Winkel

Verslag is niet (tijdig) aangeleverd.

Jaarverslag streetdance

Verslag is niet (tijdig) aangeleverd.

 

Jaarverslag 2010 Sparta-jeugd nwe. Niedorp

Het gymjaar 2010/2011 is weer goed en gezellig verlopen.

Iedereen vond het Sparta feest leuk en gezellig, en de weer goden waren ook met ons.

De onderlinge wedstrijden was dit jaar extra spannend.

Er waren 2 wisselbekers 1 voor de jongens en 1 voor meisjes.

De wisselbeker van de meisjes ging naar Nina Schilder en Erik Visser won de beker van de jongens.

De springwedstijden waren gezellig, er was veel animo voor.

Sparta doedag was dit jaar ook weer een groot feest alle kinderen hebben lekker gespeeld en na afloop een ijsje bij Joop.

 

Jaarverslag 2010 Sparta-jeugd Winkel

In januari zijn we weer met een groep meisjes naar Den Helder geweest voor de recreatieve wedstrijden. Dat was weer erg leuk en volgend jaar gaan we weer.

De springwedstrijden was dit jaar een onderonsje van Sparta. Er waren geen andere verenigingen die meededen. Het blijft wel een beetje een chaotische wedstrijd maar dat mag de pret niet drukken, de kinderen vinden het erg leuk.

Dan de onderlinge wedstrijden, die verliep ook goed.

Tot slot van het seizoen de Sparta bonte avond. Ook weer erg geslaagd, er waren wel kinderen die het erg jammer vonden dat we niet bleven slapen. Maar door de hoeveelheid aanmeldingen was dit gewoon niet mogelijk.

In september begonnen we weer fris aan een nieuw seizoen. De nieuwe aanwas was weer erg goed waardoor ik zelfs kinderen moest afwijzen. We hebben gekeken of we nog een uurtje erbij konden doen maar daar waren weer te weinig kinderen voor dus gaan we gewoon zo door en moeten de jongste maar wachten op het volgende seizoen.

De Sparta doedag was weer geslaagd maar het word meer een doe dag voor de leden dan leden werven. Nu was dit niet echt meer nodig, maar toch.

In december weer een leuke pieten gym gehad met een heerlijke chocolade letter tot slot erg geslaagd.

JAARVERSLAG AFDELING BADMINTON Seizoen 2010 / 2011

Dit seizoen is de jeugdtraining verzorgd door Wiljan Benedick en Simon van Leeuwen met assistentie van Meike Groot in het kader een maatschappelijke stage.

De competitie spelers werden dit seizoen getraind door Harry van de Brink

Voor de zesde keer hebben we dit seizoen meegedaan aan de West Friese Badminton Combinatie (WFBC). Dit keer door een team bestaande uit Wiljan Benedick, Ab Klomp, Jim Kaan, Samantha Groot en Jessica Benedick.

Maart / April / Mei 2010: Ons paastournooi voor de jeugd was op 31 maart 2010. Volgens een eeuwenoude traditie worden dan de chocolade eitjes verstopt door onze voorzitter. Eveneens een traditie is het kind-ouder toernooi wat in 2010 plaats vond op 14 April.

In April en Mei vonden jeugdkampioenschappen plaats. Bij de Runners Up was Lynn Schreur de ongeslagen kampioen en Joey Vos werd knap tweede. Bij poule A was het Kimberly Baars die respectievelijk Marijn v.d.Weide en Anna Groot voor bleef. Bij poule C bleef Daan Schilder Allan Groenleer op punten voor en GertJan Bood werd 3e. In de koningsklasse was de strijd erg spannend tussen met name Samantha Groot en Bryan Brouwer waarbij Samantha aan het langste eind trok. Jessica, Sten en Ilse deelden de 3e plaats. De kleine jeugdgroep werd vervolgens in T shirts gestoken afkomstig van de door Meike Groot geregelde sponsor FIXET.

Tot slot werd er afscheid genomen van onze jeugdtrainers; Mark van Essen die zich maar liefst 14 jaar voor de jeugd heeft ingezet en Ronald Geurtsen.

In april en mei werd volgens de traditie het bedrijventoernooi gehouden, georganiseerd onder de immer enthousiaste leiding van Jan Vinke. Er werd dit keer in drie poules gestreden. Uitslagen:

Poule A: 1ste: Vinke Kunstof Kozijnen 1, 2de: Engel Timmerwerken, 3de: Politie 1, 4de: !Vent

Poule B: 1ste: De Polder, 2de: Politie 2, 3de: Vinke Kunstof Kozijnen 2, 4de: De Vries

Poule C: 1ste: Jan Arentsz, 2de: Timmer&afbouw Wilco Hermsen, 3de: GTY Geveltechniek, 4de: Noord Hollands Dagblad, 5de: Bas Gelijk Obdam.

De laatste badmintonavond voor de zomerstop was 2 Juni met de finales van het bedrijventoernooi.

De jaarlijkse BBQ werd dit keer voorafgegaan door een partijtje boerengolf. Weinig leiding was van de partij, maar dit keer wel de oudpapierophalers.

De eerste badmintonavond van het nieuwe seizoen was op 25 augustus 2010. De Sparta doedag werd dit keer gehouden op 2 oktober 2010.

 

Competitie badminton Sparta, seizoen 2010-2011

Dit jaar is Sparta de competitie gestart met vijf senioren mix-teams. Het 1e team was versterkt met Wiebe Medendorp en het 2e was versterkt met Sharon van der Meer. Het 4e en het 5e wisten dit jaar kampioen te worden in de 5e klasse!! Dat wordt volgend jaar spelen in de 4e klasse. Het 1e team heeft zich niet kunnen handhaven in de landelijke competitie en zal volgend jaar uitkomen in de Hoofdklasse. Het 2e team doet al jaren achtereen heel goed mee in de 1e klasse. Heel knap omdat dit jaar Ali Vinke er niet meer bij was. Het 3e team kreeg versterking van Anja Verkamman die zich spijtig genoeg ernstig aan haar knie blesseerde. Ondanks dat het 3e een goed heeft gedraaid zal het team volgend jaar niet meer meedoen. De bezetting is niet meer rond te krijgen. Hier volgt per team een kleine uiteenzetting van het afgelopen seizoen.

Team 1

Team 1 speelde in de 4e Divisie van de landelijke competitie. Karin Schrijver en Wiebe Medendorp waren dit jaar de nieuwe krachten in het team. Marina wilde dit jaar om diverse redenen in het 2e spelen. Mirella kwam terug na een zware blessure. Het was voor het team een zware competitie. Uiteindelijk was het resultaat een 7e plaats. Alleen Slotermeer wist het team achter zich te houden. De 7e plaats betekent een degradatie naar de Hoofdklasse van de regiocompetitie.

De vaste spelers van team 1 waren: Mark van Essen, Alex van Essen, Wiebe Medendorp, Anne Kemeling, Mirella Vierveijzer en Karin Schrijver.

Team 2

Team 2 had een prima seizoen in de 1e klasse. Een 4e plaats in de competitie is een heel goed resultaat. Het team draait al jaren heel goed mee in de 1e klasse. Dit jaar moest het team het doen zonder Ali Vinke. Ali heeft naar vele jaren badminton een punt achter haar carrière gezet. Het team is versterkt met Sharon van der Meer. Sharon heeft laten zien dat zij het niveau van de 1e klasse heel goed aan kan. Het team heeft wel een aantal keren gebruik moeten maken van invallers. Lars Engel, Claire Korsten en Bas Bruinsma lieten zien heel goed met het 2e mee te kunnen doen. Volgend seizoen komt het team weer uit in de 1e klasse.

De vaste spelers van team 2 waren: Michel Vlieland, Edward van Mechelen, Samuel Pater, Sharon van der Meer, Marina Bruinsma.

Team 3

Team 3 begon dit jaar aan haar tweede seizoen. Anja Verkamman was een versterking voor het team. Helaas raakte Anja zwaar geblesseerd aan haar knie en het is te hopen dat ze volgend seizoen weer kan spelen. Ondanks het uitvallen van Anja wist het team toch nog 5e te worden. Een hele knappe prestatie! Doordat Lars geblesseerd raakte werd een beroep gedaan op Douwe Bijwaard, Wilco Hermsen en Theo Meijerink. Helaas zal het team volgend jaar niet verder kunnen. Claire en Lars zullen volgend jaar gaan uitkomen in het 2e team. Een goede bezetting voor een team in de 3e klasse zit voor het volgend seizoen niet in. Al met al wel heel jammer, vooral omdat Dick en Marja al vele jaren op hoog niveau hebben gespeeld en nu in de 3e klasse niet verder kunnen.

De vaste spelers van team 3 waren: Dick Korsten, Lars Engel, Claire Korsten, Marja Korsten en Anja Verkamman.

Team 4

Team 4 werd dit jaar ruim kampioen!! Grote klasse! Na 2 jaar 5e klasse gaan ze weer terug naar de 4e klasse. Heel knap! Jeugdspeelster Jessica Benedick heeft één keer mogen invallen. Zij deed het uitstekend! Verder heeft Marijke Wittenberg één keer ingevallen. Martien, Marcel en Mariska hebben al eerder in de 4e klasse gestreden. Voor Majlits is dit nieuw maar gelet op haar enorme vooruitgang zal zij prima meekunnen in de 4e klasse. Het kampioenentoernooi in Almere was de slagroom op het seizoen. Ondanks goed spel werd de finale niet gehaald. Het seizoen is super geweest en met veel vertrouwen kan uitgekeken worden naar het volgend seizoen.

De vaste spelers van team 4 waren: Martien Selhorst, Marcel Groot, Jos Witte, Mariska Hauwert en Majlits Busch.

Team 5

Team 5 speelt elk jaar beter en dit jaar was daar voor het eerst het kampioenschap! Het team speelt al jaren in een vaste samenstelling. Dit jaar heeft jeugdlid Samantha Groot één keer ingevallen. Zij speelde uitstekend! Rick Vinke heeft ook ingevallen. Vader en zoon Vinke in één team! Verder hebben Mariska Hauwert en Majlits het team ook één keer bijgestaan. De beslissende wedstrijden tegen De Stolp en De Shuttle werden heel knap gewonnen. Super!! Voor volgend jaar zal team 5, net als team 4, uitkomen in de 4e klasse. Op het kampioenentoernooi in Almere ging het moeizaam al was het enorm leuk om aan mee te doen.

De vaste spelers van team 5 waren: Jan Vinke, Theo Meijerink, Eva Berkhout en Debby de Vries. Nancy de Vries heeft één keer ingevallen en Brenda de Vries zal er volgend jaar weer bij zijn.

November /december 2010: December staat garant voor het Sinterklaastoernooi (1 december) en het kersttoernooi (22 december). Ook hebben een aantal badmintonnertjes samen met Sparta gymnasten hyacinten uitgevent.

Januari, februari, maart /april 2011:

Deeldiploma’s zijn aan de jeugd uitgereikt op 2 maart 2011. Op 12 Maart 2011 is er een jeugdwedstrijd geweest bij Rackmindo in Hoogwoud. Met twee gelegenheidsteams namen we daar aan deel, waarbij een aantal van ons hun wedstrijddebuut hadden.

Vooruitblik

Pasen is dit keer laat: op 6 April 2011 gaan we paaseieren verstoppen voor de kinderen, gecombineerd met het kind-ouder toernooi. Op 13 April gaat het bedrijvenbadminton van start onder leiding van Jan Vinke met op 1 juni een zinderende finaleavond ter afsluiting. Dit seizoen heeft Jan maar liefst 15 teams opgesteld!

 

Donateurs

Jaar

2006

2007

2008

2009

2010

Aantal donateurs

120

111

92

99

105

Onze dank gaat uit naar Annemiek Vonk die de coördinatie van de donateurkaarten op zich neemt en de kaarten uitschrijft.

Hyacintenactie

Op 11 december 2010 zijn door onze jeugdleden en ouders hyacinten verkocht. Deze verkoop is voor de vereniging van groot belang, de opbrengst van de hyacinten wordt het volgende jaar in mindering gebracht op de contributie. De actie is goed verlopen.

Oud Papier

Iedere laatste donderdag van de maand wordt in Winkel oud papier opgehaald.

De totalen per jaar bedragen:

Jaar

2006

2007

2008

2009

2010

Opbrengst in kg.

166.200

170.245

169.590

161.020

169.420

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die maandelijks klaar staan voor onze vereniging.

Sponsoring

De Spaansen Groep, Rabobank Fietstochtgroep, Stichting Sportzaal de Snip, Hervormde Wezenadministratie Nieuwe Niedorp, Super de Boer.

Slot

Bezoek ook onze website www.svsparta.nl met inmiddels veel archiefmateriaal van voorgaande jaren: tekst, uitslagen, standen, spelers, foto's, filmpjes en geluid.

Tot slot iedereen bedankt die zich dit seizoen voor SV Sparta heeft ingezet en nog veel sport plezier toegewenst.

Het bestuur

www.svsparta.nl