Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op

5 april 2012

in "Dorpshuis Prins Maurits" te Nieuwe Niedorp

Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

  1. Opening
  2. Notulen jaarvergadering 7 april 2011
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Jaarverslag algemene gegevens
  5. Jaarverslag afdeling keurturnen
  6. Jaarverslag afdeling gymnastiek
  7. Jaarverslag afdeling streetdance
  8. Jaarverslag afdeling damesgym
  9. Jaarverslag afdeling badminton
  10. Verslag en verkiezing kascommissie
  11. Financieel verslag
  12. Begroting
   Contributieverhoging
  13. Bestuursverkiezing:
   Aanstelling
   Aftredend en herkiesbaar: Jan Muis, Marcel Groot, Thea van Duijn
  14. Tussentijds aftredend: Marja de Snaijer

  15. Rondvraag
  16. Sluiting

Notulen jaarvergadering 7 april 2011
                     

Aanwezige bestuursleden: Jan Muijs, Marja de Snaijer, Corina Boontjes, Gudi Boontjes, Henk v.d. Kommer, Thea van Duijn, Mariska Hauwert, Marc Koorn, JaapJan van Essen, Wiljan Benedick en Marcel Groot.
Leiding gymnastiek: Heidi Schouten
Afwezig met bericht: Gerda Spaansen, Marian Welp-Ory, Erica Welp en Ellen van der Kroon en Jacqueline Glas

Notulist: Thea van Duijn

 1. Opening:
  De voorzitter Jan Muijs opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
  Jan geeft een korte terugblik op 2010; destijds is er voor gekozen om meer leiding aan te trekken voor de verschillende locaties. Dit heeft geresulteerd in weinig uitval van leiding en dus continuïteit. Leiding doet het goed; uren van de gym en streetdance zitten vol(met wachtlijsten). Complimenten aan de leiding. Bij het badminton is een de bezetting bij de volwassenen goed; bij jeugd mag/kan er nog meer bij.
 2. Notulen jaarvergadering 1 april 2010:
 3. Notulen worden door aanwezigen goedgekeurd.
  Jan bedankt Thea voor het samenstellen van de notulen.

 4. Mededelingen en ingekomen stukken:
  Via Marcel Groot komt er een vraag vanuit Stichting Sportzaal de Snip of er wensen zijn voor nieuwe toestellen in deze zaal. Jan heeft dit met leiding besproken. Wensen worden of zijn doorgestuurd naar Marcel Groot. Marcel meldt dat jaarverslag van stichting sportzaal de Snip uitgesteld is om een en ander te inventariseren.
 5. Er zijn plannen om het toestelhok uit te bouwen en de nooduitgang te verplaatsen.

  Er is even overweging om overbodige spullen van tafeltennis op marktplaats te zetten; hier wordt uiteindelijk vanaf gezien. Wel wordt er bekeken of er een andere opslagruimte is.

 6. Jaarverslag algemene gegevens;
 7. De kopjes ‘donateurs’ tot en met ‘sponsoring’ kunnen onder de kop ‘jaarverslag algemene gegevens.

  Naar aanleiding van gegevens ‘oud papier’ vraagt Jaapjan van Essen of er verkeershesjes met opdruk aangeschaft mogen worden voor de vrijwilligers. Als eerste voor de veiligheid, maar als tweede als reclame voor SV Sparta. Hier wordt positief mee ingestemd.

  Wellicht volgend jaar kort algemeen verslag. BBQ was afgelopen jaar een lage opkomst; mede doordat oproep midden in de zomervakantie werd gedaan. Datum voor dit jaar wordt direct vastgesteld; 16 juli 2011 BBQ en klootschieten!

  Vorig jaar werd ook onze voorzitter geridderd als lid in de orde van Oranje Nassau. Helaas was SV Sparta niet op de hoogte gebracht. Zij betreuren hun afwezigheid bij deze plechtigheid.

 8. Jaarverslag afdeling gymnastiek;
  Jan bedankt Heidi en Erica voor het samenstellen. Er wordt nog even benoemd dat de fa. Glas de wisselbekers beschikbaar heeft gesteld.
 9. Het jaarverslag van het keurturnen is een keurig naslagwerk geworden, zeer uitgebreid. Jan complimenteert Marit voor het samenstellen.
 10. Jaarverslag afdeling streetdance;
 11. Het jaarverslag van de streetdance is dit jaar helaas niet aangeleverd.

   

 12. Jaarverslag afdeling damesgym;
 13. Dank aan Ellen voor leveren van kort jaarverslag damesgym Nwe. Niedorp. Hopelijk doen de dames dit jaar ook weer mee met de Rabobank sponsortocht!

  Dank aan Ellen voor verslag.

  Vanuit damesgym Winkel is dit jaar geen jaarverslag aangeleverd.

 14. Jaarverslag afdeling badminton;
  Wiljan Benedick zet zich vanaf dit jaar in voor de jeugd. Hij heeft zich aangemeld voor een trainerscursus. Helaas ging deze niet door; te weinig deelnemers. Wellicht een volgende keer. Er wordt druk gezocht naar jeugdleden vanaf 12 t/m 16 jaar.
 15. Met dank aan Theo Meijerink voor het schrijven van het verslag.

 16. Verslag en verkiezing kascommissie:
  Koos Stelling en Sylvia Visser hebben de financiën bekeken en gecontroleerd. Doordat beide deze avond niet aanwezig konden zijn, hebben zij een schriftelijke verklaring afgelegd, welke door Jan Muijs voorgelezen is. Het verslag zag er prima uit. Voor volgend jaar mag de afdeling gym iemand voordragen voor de kascommissie.
 17. Financieel verslag:
  Marja licht het verslag toe.
  - We hebben dit jaar positief gedraaid; € 1.881,00 aan de goede kant. Dit jaar minimale sponsoring; alleen Rabobank fietstocht. Onkosten springwedstrijden op nul, omdat deze in 2011 gehouden zijn. Bankkosten gaan helaas ieder jaar omhoog. Er is veel verloop van leden; per seizoen ong. 100 leden erbij en ong. 100 leden eraf!
 18. Begroting 2011:
  De begroting komt uit op een negatief saldo. Het verhogen van de contributie wordt besproken. Binnen 1 jaar gaat waarschijnlijk de gemeentesubsidie vervallen; ook huur van zalen wordt weer verhoogd; sponsoring blijft uit (door recessie?).
  Het voorstel om de contributie met 2% te verhogen wordt akkoord bevonden door het voltallige bestuur.
  - Jeugdbedragen worden: badminton jeugd wordt € 73,-; gym jeugd gaat naar € 88,00, streetdance jeugd gaat naar € 86,00 en het keurturnen gaat naar € 209,-.
  - De volwassen contributiebedragen worden: badminton gaat naar € 107,- en ook damesgym gaat naar € 107,-.
 19. Er is een overweging om de contributie per half jaar te innen. Dit doen we vooralsnog niet.

  Met dank aan Marja voor financieel verslag en begroting. En dank aan Koos Stelling en Sylvia Visser voor de kascontrole.

  Bestuursverkiezing:
  Aftreden en herkiesbaar: Corina Boontjes en Henk van den Kommer. Beide blijven nog in bestuur. Twee mensen hebben aangegeven na seizoen 2010/2011 Gudi Boontjes en Jacqueline Glas. Beide dames worden bedankt voor hun inzet. Jacqueline heeft reeds thuis een bos bloemen ontvangen. Gudi boontjes ontvangt de bloemen ter plekke van de voorzitter.

  Dhr. Marc Koorn wordt als penningmeester welkom geheten. Er wordt afgezien van schriftelijke stemming. Alle aanwezigen gaan akkoord. SV Sparta is erg blij met zijn hulp en de voorzitter spreekt zijn vertrouwen in Marc uit. Marja de Snaijer blijft nog 1 jaar als bestuurslid om zo nodig Marc(en de andere leden) te kunnen ondersteunen. Zij zal na seizoen 2011/2012 écht stoppen.

 20. Rondvraag:
  - Gudi: geeft aan dat het erg warm is in de Snip. Kachel voelt warm aan; ook in lente/zomerperiode. Marcel Groot neemt dit mee.
 21. - Marcel: geeft aan dat de agenda op de website van SV Sparta nog onvoldoende gebruikt wordt. Graag aanvullen met alle belangrijke data. Secretariaat gaat hiernaar kijken.

 22. Sluiting:
  Jan sluit de vergadering om 21.45 uur en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid/inzet in het afgelopen seizoen en wenst iedereen wel thuis.

 

Jaaroverzicht algemene gegevens

 

Samenstelling bestuur per 01-01-2012

Algemeen bestuur

Voorzitter

Jan Muijs

Penningmeester

Marc Koorn

Ledenadministratie

Mariska Hauwert

Secretariaat

Thea van Duijn

Leden

Henk van den Kommer

 

JaapJan van Essen

 

Marcel Groot

Gymnastiek

Voorzitter

Jan Muijs

Secretariaat

Thea van Duijn

Penningmeester

Marc Koorn

Wedstrijdsecretariaat/juryzaken turnen

Gerda Spaansen-Kliffen

Corina Boontjes

Technische commissie

Henk van den Kommer

Leden

 

Marja de Snaijer per 07-04-2011

 

Badminton

Voorzitter

JaapJan van Essen

Secretariaat

Marcel Groot

Wedstrijdsecretariaat

Theo Meijerink

Bestuurslid

Dick Korsten

 

Aanbod seizoen 2011/2012

Dag

Onderdeel

Leiding

Locatie

Tijden

Maandag

Dames Conditiefit Winkel

Dorien Sijbenga

Niedorphal

13.30 - 14.30 uur

 

Keurploeg Meisjes

Marit Klok/Wendy Schrijver

Gymzaal NN

18.00 - 19.30 uur

Dinsdag

Gymnastiek peuter/jeugd Winkel

Heidi Schouten

Niedorphal

15.30 - 19.00 uur

Woensdag

Streetdance

Sonja Donk

Gymzaal NN

15.15 - 19.30 uur

 

Badminton Jeugd

Mark van Essen, Wiljan Benedick en Simon van Leeuwen

Niedorphal

19.00 - 20.00 uur

 

Badminton volwassenen

Ronald Geurtsen

Harry van de Brink

Niedorphal

20.00 - 23.00 uur

 

Dames conditiefit

Ellen van der Kroon

Gymzaal NN

19.30 – 20.30 uur

Donderdag

Keurploeg Meisjes

Marit Klok/Wendy Schrijver

Gymzaal NN

18.00 -20.00 uur

Vrijdag

Gymnastiek Jeugd N.Niedorp

Erica Welp

Gymzaal NN

15.00 – 20.30 uur

 

 

 

 

 

Ledenaantal

Aantal leden per

jan-08

jan-09

jan-10

jan-11

jan-12

 

 

 

 

gym jeugd/keur turnen

121

139

141

148

144

streetdance jeugd

59

69

72

72

64

gym volwassenen

27

27

29

31

30

Streetdance/Zumba volwassenen

-

-

35

 

-

-

badminton jeugd

31

36

20

18

20

badminton volwassenen

71

67

63

61

62

 

328

338

360

330

dubbel lid.

-6

-12

- 10

-16

-4

Totaal ledenaantal

322

326

350

314

316

 

Contributie seizoen 2011/2012

Onderdeel

Contributiebedrag

gymnastiek jeugd t/m 18 jaar

€ 88,00

streetdance jeugd t/m 18 jaar

€ 86,00

badminton jeugd t/m 18 jaar

€ 73,00

gymnastiek/streetdance volwassenen 

€ 107,00

badminton volwassenen

€ 107,00

keurturnen

€ 209,00

inschrijfgeld

€7.50

Doedag

Dit seizoen geen Doedag gehouden.

Turnkampioenschappen

In 2011 mocht SV Sparta wel een regionale turnwedstrijd organiseren. Het draaiboek lag al klaar. Toch heeft het nog veel werk gegeven, maar wat een prachtig eindresultaat.

Donateurs

Jaar

2007

2008

2009

2010

2011

Aantal donateurs

111

92

99

105

Onze dank gaat uit naar Annemiek Vonk die de coördinatie van de donateurkaarten op zich neemt en de kaarten uitschrijft.

Hyacintenactie

Op 17 december 2011 zijn door onze jeugdleden en ouders hyacinten verkocht. Deze verkoop is voor de vereniging van groot belang, de opbrengst van de hyacinten wordt het volgende jaar in mindering gebracht op de contributie. De actie is goed verlopen.

Oud Papier

Iedere laatste donderdag van de maand wordt in Winkel oud papier opgehaald.

De totalen per jaar bedragen:

Jaar

2007

2008

2009

2010

2011

Opbrengst in kg.

170.245

169.590

161.020

169.420

153.471

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die maandelijks klaar staan voor onze vereniging.

Sponsoring

De Spaansen Groep, Rabobank Fietstochtgroep, Stichting Sportzaal de Snip, Hervormde Wezenadministratie Nieuwe Niedorp, Super de Boer.

 

Jaarverslag keurturnen 2011

 

5e divisie 4e divisie
Lisa Munster '97 junior 8 keuze
Ilse van der Kroon '99 jeugd 9 keuze
Celine Schouten '99 jeugd 9 keuze
Arlette Schenk '00 pup. 2 10 verpl.
Lianne Bouma '00 pup. 2 10 verpl.
Joyce van der Kroon '01 pup. 1 10 verpl.
Nika Koorn '01 pup. 1 10 verpl.
Sydney Zut '02 instap 11 verpl.
Charlotte Koning '02 instap 11 verpl.
Linde Kugelman '02 instap 11 verpl.

Het turnseizoen van 2010-2011 telde 10 turnsters, waarvan 8 in 5e divisie actief waren en 2 uitkwamen in de 4e divisie. Een mooi seizoen met vele hoogtepunten. Met name de instapklasse heeft zeer hoge ogen gegooid. Een mooie opstap naar de toekomst.

Op de districtkampioenschappen wist Sparta zich met 5 turnsters te plaatsen. Er werd zelf een bronzen medaille opgehaald en alle 5 plaatsen zij zich bij de beste 10. Het district is het hoogste wat je in de 4e en 5e divisie kan behalen en bestrijkt een gebied van 4 provinciën.

Lisa Munster turnde dit jaar haar laatste seizoen. Een seizoen waarbij ze nog één keer een voorbeeld mocht stellen voor de jongere generaties. En dat heeft zij voortreffelijk gedaan. Op de training een harde werker, op de wedstrijden altijd klaar voor de strijd. Binnen het rayon alleen maar gouden medailles. Op de doorstroom wedstrijden goed voor podiumplaatsen. Zeven jaar geleden begon zij haar turncarrière als districtkampioene, nu eindigde haar turnloopbaan met een 8e plaats op het districtkampioenschap.

Ilse van der Kroon had het zwaar als eerstejaars jeugd in de keuze oefenstof. Toch heeft zij zich kranig verweerd. Met name op vloer turnde zij vol overtuiging en uitstraling. Volgend jaar mag zij opnieuw in de jeugdcategorie haar geluk beproeven.

Celine Schouten trof het dit jaar niet. Tijdens het spelen in de sneeuw en gladheid brak zij haar sleutelbeen. Dit heeft haar seizoen dusdanig beïnvloed. Celine miste de doorstroom wedstrijd, maar wist zich knap te herstellen. Op 6 maart turnde zij alle vier de toestellen weer mee.

Arlette Schenk werd kampioen van het rayon, 4e van de provincie en op het district noteerde zij een 9e plaats. Het was haar laatste jaar in de verplichte oefenstof. Een mooie afsluiter! Volgend jaar naar als eerstejaars jeugd naar de keuze oefenstof.

Lianne Bouma turnde dit jaar niet voor de prijzen mee, maar laat zelf een goede stijgende lijn zien. Plezier in de sport en laten zien wat je kan dat is toch ook waar de sport om draait.

Joyce van der Kroon noteerde dit seizoen altijd bij de bovenste categorie. Vaak ook nog een bronzen medaille. Tot op het provinciaal kampioenschap was zij erbij, maar toen moest ze haar meerderen bekennen. Wel ontving Joyce een uitnodiging om met de rayonteamwedstrijd mee te doen, waar zij met ons rayon noord kampioen werd.

Nika Koorn turnde dit jaar voor het eerst in de vierde divisie, zij heeft dus een niveau overgeslagen. Zij deed het niet onverdienstelijk, maar niet altijd even stabiel. Ze heeft zich wel voor alle doorstroom wedstrijden weten te plaatsen en zo een brok aan ervaring opgedaan. Nika heeft moeten groeien in deze hogere divisie en zal in de toekomst vast nog wel van zich laten horen.

Sydney Zut heeft na een korte onderbreking gelukkig de weg naar de gymzaal weer weten te vinden. In de instapklasse heeft zij op alle wedstrijden een medaille gewonnen, vaak ook was dit een gouden. Op het districtkampioenschap haalde zij ook nog een prijs. Een zeer knappe prestatie!

Charlotte Koning mag zichzelf een heel jaar lang provinciaal kampioen noemen. Charlotte heeft het vermogen om, zo jong als ze is, op wedstrijden altijd scherp te zijn. Grove fouten maakt ze niet. Een prachtige eigenschap waar ze het wellicht nog ver mee zal schoppen.

Linde Kugelmann miste in het begin van dit seizoen de eerste aansluiting op de doorstroom wedstrijd. Maar aan het einde van het seizoen nam zij revanche door het hoogste schavot te bezetten op het rayonkampioenschap.

Zowel Sydney, Charlotte als Linde zullen komend jaar naar de 4e divisie promoveren.

We kijken terug op een succesvol jaar. Zoals altijd gaat dit gepaard met een fijne samenwerking. Een samenwerking tussen turnsters, trainsters, ouders en het bestuur van de vereniging. In het bijzonder Gerda Spaansen, wiens dochter de turnsport achter zich heeft gelaten, maar nog altijd jureert op de wedstrijden. Hartelijk dank!

Jaarverslag 2011 Sparta-jeugd nwe. Niedorp

Het gymjaar 2011 is weer goed en gezellig verlopen.

Na weken van oefenen mochten de kinderen op zaterdag 28 mei hun kunsten laten zien op jaarlijkse onderlinge wedstrijden.

De peuter en kleuters gaven een demonstratie van:

Een warming-up: het overbrengen van foamblokken van de ene kant naar de ander kant over de tumblingbaan. Daarna op kleur in de hoepels leggen.

Toen een omgangsbaantje van; rennen - huppelen - rollen - duikelen - balanceren en diepspringen.

En tot slot een dansje.

Na een groot applaus en met diploma gingen de kinderen tevreden naar huis.

De andere kinderen werden op leeftijd en niveau ingedeeld.

Alle kinderen kregen een diploma.

En de beste van elke groep kreeg een medaille.

De wisselbeker voor de meisjes ging naar Amber Stadegaard; zij had 33,7 punten

Bij de jongens ging de wisselbeker naar Sem Danenberg; hij had 33,6 punten.

De laatste les was op vrijdag 15 juli, dat is snel gegaan.

Vrijdag 9 september begonnen de gymlessen weer in Nieuwe-Niedorp,

Een ieder was weer blij om te gymmen. En willen er weer een leuk en sportief seizoen van maken. Helaas ging de Sparta Doe dag niet door.

De zwarte pieten gymles was weer een groot succes; na lang zoeken was eindelijk de pietenzak gevonden.

Jaarverslag 2011 Sparta-jeugd Winkel

Jaarverslag van 2011 gemaakt door Heidi Schouten.

We zijn het jaar begonnen met recreatieve wedstrijden in den Helder.

Hier deden 10 meisjes aan mee. Met 4 medailles toch weer een geslaagde wedstrijd.

Iris Duijs 1e, Fleur Schaafsma 2e, Anouk 3e , Maxime van Duijn 2e.

Daarna volgde de onderlinge wedstrijden. Ook weer een leuke wedstrijd.

Het nieuwe seizoen zijn we begonnen met een nieuwe groep van peuters vanaf 2 ½ jaar tot 4 jaar. De groep bestaat nu uit 12 peuters dit is net genoeg om de groep voort te zetten. Kijken of deze groep volgend jaar ook weer blijft.

In december weer een pietenles en wat lekkers en dat was weer het einde van 2011.

Groetjes Heidi

Jaarverslag 2011 streetdance

Verslag is niet (tijdig) aangeleverd.

Jaarverslag 2011 damesgym nwe. Niedorp

We hebben weer lekker gesport. De éne keer wat meer steps, de andere keer wat meer oefeningen of een dansje. Het aantal dames is volgens mij hetzelfde gebleven. Als uitje hebben we weer de Rabobank fietstocht gedaan samen met een aantal moeders van de turnploeg en ook twee dames van de maandag deden mee. Zelfs een turnmeisje heeft dapper meegefietst. Wat hadden we slecht weer. De laatste les sluiten we normaal af met een lange wandeling en een kopje koffie bij de Rijd. Het weer was zo slecht dat het een korte wandeling werd van de gymzaal naar de Rijd!

 Jaarverslag damesgym Winkel

Verslag is niet (tijdig) aangeleverd.

JAARVERSLAG AFDELING BADMINTON Seizoen 2011/2012

Training: Dit seizoen is de jeugdtraining verzorgd door Wiljan Benedick en Simon van Leeuwen. De competitie spelers werden dit seizoen getraind door Harry van de Brink. Helaas heeft Simon tijdens het mooie schaatsweer in februari zijn heup gebroken. Hij hoopt volgend seizoen weer van de partij te zijn.

Vanuit de WFBC is er een jeugd uitwisseling geweest met Flinters en BVV Venhuizen .

April / mei 2011: Ons paastournooi voor de jeugd was dit keer gecombineerd met het kind-oudertoernooi op 6 april 2011. Traditiegetrouw werden door onze voorzitter paaseitjes verstopt in de sporthal.

Ooit in 2000 met drie bedrijven begonnen, in april ging alweer het 12e bedrijventoernooi van start met vijftien bedrijven. En nog steeds enthousiast georganiseerd door Jan Vinke.

Met de finale avond op 1 juni waren de uitslagen als volgt:

Poule A: 1ste: Roede/Zethoven 1, 2de: Vinke 1, 3de: Engel Timmerwerken, 4de: Politie 1, 5de: Mulder Obdam,

Poule B: 1ste: !Vent, 2de: Noord Hollands Dagblad, 3de: De Polder, 4de: Politie 2, 5de: Jan Arendsz, Poule C: 1ste: De Vries, 2de: Timmer&afbouw Wilco Hermsen, 3de: Vinke 2, 4de: Assumburglaan, 5de: Bas Gelijk Obdam.

Een bijzonder tintje was wel dat dit de laatste keer was met Joop en Trijnie in de kantine.

De laatste badmintonavond voor de zomerstop was tevens de finale avond van het bedrijvenbadminton.

De jaarlijkse BBQ werd gehouden met het Sparta bestuur, leiding en oud papier ophalers op de binnenplaats van de Snip in de nadagen van de zomervakantie.

De eerste badmintonavond van het nieuwe seizoen was op 29 augustus 2011. Er was dit jaar geen Sparta doedag.

 

Competitie badminton Sparta, seizoen 2011-2012

Dit jaar is Sparta de competitie gestart met vier senioren mix-teams. Eén team minder dan het vorige seizoen. Dit seizoen hebben alle teams gewoon goed meegedaan in de competitie. Dit komt mede door de uitstekende training van Harry van den Brink op de woensdagavond!

Team 1 wist dankzij een 3e plaats toch te promoveren naar de 4e Divisie landelijk. Heel knap! De overige teams hebben zich allemaal gehandhaafd. Anja Verkamman is door heel veel wilskracht en inzet herstelt van haar zware knieblessure. Ze is zelfs ingevallen bij team 1! Echt een grote prestatie. Team 2 is dit seizoen aangevuld met Lars Engel en Claire Korsten. Het team heeft een regelmatig en goed seizoen gedraaid in de 1e klasse. Team 3 en team 4 waren gepromoveerd naar de 4e klasse en hebben zich dit seizoen uitstekend verweerd in de 4e klasse.

Hier volgt per team een kleine uiteenzetting van het afgelopen seizoen.

Team 1

Team 1 was vorig seizoen gedegradeerd van de 4e divisie landelijke competitie naar de Hoofdklasse van de Regiocompetitie. Team 1 heeft het seizoen prima gedraaid. Constant meegedaan voor de eerste plaatsen. Het resultaat was 3e plaats die uiteindelijk recht geeft op PROMOTIE naar de 4e Divisie landelijk!! Klasse!! De vaste waarden dit seizoen waren Mark en Alex van Essen, Anne Kemeling, Mirella Vierveijzer en Marina Kooistra. Ingevallen hebben Ronald van Wichen, Samuel Pater, Edward van Mechelen en Anja Verkamman. Voor het volgende seizoen ziet het er goed uit. De vaste kern staat en kijkt uit naar de terugkeer in de 4e Divisie.

Team 2

Team 2 had een prima seizoen in de 1e klasse. Een 5e plaats in de competitie is een heel goed resultaat. Het team draait al jaren heel goed mee in de 1e klasse. Anja Verkamman was helaas nog niet inzetbaar doordat zij vorig jaar zwaar geblesseerd is geraakt. Het team draaide een regelmatig seizoen en zal volgend jaar weer in de 1e klasse uitkomen. Wat de heren betreft namen Lars Engel en Wiebe Medendorp de meeste wedstrijden voor hun rekening. Vaste waarde Michel Vlieland heeft minder wedstrijden gespeeld. Ook Ronald van Wichen en Vincent Munster hebben diverse keren meegespeeld. Bij de dames hebben Claire Korsten en Sharon van der Meer alle wedstrijden voor hun rekening genomen. Voor het volgende seizoen moet er een speelster bij omdat Sharon geen vastspeelster meer wil zijn. Dit lijkt wel te gaan lukken.

Team 3

Team 3 (vorig jaar team 4) speelde door de promotie van vorig seizoen haar wedstrijden in de 4e klasse. In het verleden had het team het zwaar in de 4e klasse maar dit jaar was het anders. Team 3 draaide prima mee en eindigde op de 4e plaats. PRIMA! Het team houdt een heel goed gevoel over aan een geslaagd seizoen. De samenstelling: Martien Selhorst, Marcel Groot, Mariska Hauwert en Majlits Busch. Ook wel de 4 M’s genoemd. Ingevallen hebben Cor de Rooij, Douwe Bijwaard, Debby de Vries en Jessica Benedick. Team 3 zal volgend seizoen in dezelfde samenstelling uitkomen in de 4e klasse.

Team 4

Team 4 (vorig jaar team 5) speelde, net als team 3, door promotie haar wedstrijden in de 4e klasse. Voor team 4 was dit de eerste keer dat er op een hoger niveau werd gespeeld. De vraag was of het team de 4e klasse aan zou kunnen. Een klasse hoger, hoe zou dat gaan? Het ging prima! Team 4 draaide goed mee en eindigde op een 6e plaats. Het team was zeer tevreden en kan volgend jaar gewoon weer meedoen in de 4e klasse.

De vaste spelers van team 4 zijn: Jan Vinke, Theo Meijerink, Debby de Vries, Eva Berkhout en Brenda de Vries. Ingevallen hebben Dick en Marja Korsten, Majlits Busch en Nancy de Vries.

 

November /december 2011: In december hebben we een Sinterklaastoernooi en een kersttoernooi gehouden. Marcel Lensen verkleed als Kerstman kreeg het behoorlijk warm na een stevig partijtje te hebben gespeeld. Een aantal badmintonnertjes samen met Sparta gymnasten hebben hyacinten uitgevent op 17 december 2011.

Januari, februari, maart /april 2012:

28 januari is er een uitwisseling geweest met de Opmeer jeugd van Rackmindo.

Op 17 maart zijn we met 4 kinderen naar het jeugd-dubbeltoernooi in Grootebroek geweest. Op 14 april gaan we met 8 kinderen naar het vossentoernooi in Venhuizen.

Vooruitblik

Het Paastoernooi gaat op 4 april 2012 plaatsvinden. Het kind-ouder toernooi staat gepland voor 11 april 2012, wat tevens de startdatum is van het alweer 13e bedrijventoernooi, ditmaal met 16 teams.

Slot

Bezoek ook onze website www.svsparta.nl met al veel archiefmateriaal van voorgaande jaren: tekst, uitslagen, standen, spelers, foto's, filmpjes en geluid.

Tot slot iedereen bedankt die zich dit seizoen voor SV Sparta heeft ingezet en nog veel sport plezier toegewenst.

Het bestuur

www.svsparta.nl